Nieruchomości niezamieszkane


UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH
Z dniem 6 kwietnia 2024 r. upływa termin obowiązywania umowy na odbieranie odpadów z nieruchomości niezamieszkanych z terenu ZGZM, zawartej z Polkowicką Doliną Recyklingu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2 – wykonawcą wyłonionym w wyniku zamówienia publicznego.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, o których mowa w uchwale nr XXVII/133/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r., poz. 6250). Na mocy tej uchwały Zgromadzenie Związku postanowiło o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem cmentarzy.

W związku z powyższym, dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, o których mowa powyżej, wyznacza się termin 62 dni, od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. od 14 listopada 2023 r. do 15 stycznia 2024 r., na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Odwołanie oświadczenia oraz oświadczenie, o którym mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być one odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Oświadczenie lub odwołanie oświadczenia, o którym mowa powyżej, będzie skutecznie złożone wyłącznie wtedy, jeśli zostanie wysłane elektronicznie (poprzez platformę ePUAP) lub dostarczone do Biura Związku osobiście lub za pośrednictwem poczty przed upływem wyznaczonego terminu, tj. do dnia 15.01.2024 r.

Wzór oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez ZGZM (DOCX. 32 KB)

Wzór odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez ZGZM (DOCX. 32 KB)

Nieruchomości niezamieszkane w systemie


Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy odwołają oświadczenie o wyłączeniu się z systemu oraz właściciele nieruchomości, które powstały w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (PDF. 220KB)

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (DOCX. 50 KB)

Deklaracje można złożyć w następujący sposób :

  • osobiście w biurze Związku w Polkowicach przy ul. Małej 1,
  • przesłać drogą pocztową na adres Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice,
  • elektronicznie na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP(dopuszczalne formaty plików: pdf., .doc, .docx., odt.). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości.

Stawka opłaty za pojemnik

Aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, to 172,62  zł za 1 m3 odpadów, co daje:

– 20,70 zł za pojemnik 0,12 m3;
– 41,40 zł za pojemnik 0,24 m3;
– 189,90 zł za pojemnik 1,1 m3.

W przypadku większych pojemników stawka jest proporcjonalnie wyższa.

UWAGA!
Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności jest jedna, niezależnie od rodzaju gromadzonych w pojemniku odpadów (odpady niesegregowane, bioodpady, papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale).

– 20,70 zł za pojemnik 0,12 m3 , (tj. 120 l);
– 41,40 zł za pojemnik 0,24 m3, (tj. 240 l);
– 189,90 zł za pojemnik 1,1 m3, (tj. 1100 l);
– 258,90 zł za pojemnik 1,5 m3, (tj. 1500 l);
– 863,10 zł za pojemnik 5 m3, (tj. 5 tys. l);
– 1208,30 zł za pojemnik 7 m3, (tj. 7 tys. l);
– 1726,20 zł za pojemnik 10 m3, (tj. 10 tys. l);
– 2071,40 zł za pojemnik 12 m3, (tj. 12 tys. l);
– 3452,30 zł za pojemnik 20 m3, (tj. 20 tys. l).

Częstotliwość odbioru odpadów

– odpady niesegregowane (zmieszane)
raz na dwa tygodnie,

– bioodpady
raz na dwa tygodnie,
* z ogródków działkowych w okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz w miesiącu.

– odpady selektywne (tworzywa sztuczne i metal, papier, szkło)
raz w miesiącu.

Ilość odpadów odbieranych z nieruchomości niezamieszkanej, uzależniona jest od zadeklarowanej przez właściciela tej nieruchomości liczby i pojemności pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość.

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników rozumie się iloczyn liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień w ciągu miesiąca.

Właściciel nieruchomości wyposażonej w pojemniki o pojemności 240 l na odpady niesegregowane, 120 l na bioodpady, 120 l na papier, 120 l na szkło i 120 l na tworzywa sztuczne i metale ustala wysokość opłaty w następujący sposób:

frakcja odpadów pojemność pojemnika
stawka opłaty liczba pojemników liczba odbiorów w miesiącu opłata miesięczna
(stawka x liczba pojemników x liczba odbiorów w miesiącu)
niesegregowane 240 l 41,40 zł 1 2 82,80 zł
bioodpady 120 l 20,70 zł 1 2 41,40 zł
papier 120 l 20,70 zł 1 1 20,70 zł
szkło 120 l 20,70 zł 1 1 20,70 zł
tworzywa sztuczne i metale 120 l 20,70 zł 1 1 20,70 zł
suma: 186,30 zł

Nieruchomości niezamieszkane w systemie


Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy złożyli skuteczne oświadczenie o wyłączeniu ze związkowego systemu odbioru odpadów, gospodarują swoimi odpadami na dotychczasowych zasadach, we własnym zakresie podpisując umowy na odbiór odpadów.

Umowę taką można zawrzeć jedynie z firmą, wpisaną do Rejestru działalności regulowanej.

Umowa zawarta na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkanych musi zapewniać odbiór pięciu frakcji odpadów komunalnych, tj. tworzyw sztucznych i metali, papieru, szkła, bioodpadów i niesegregowanych odpadów.

Określone przez firmy stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie mogą być wyższe od górnych stawek ustalonych uchwałą nr XXIII/111/22, Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 15 lutego 2022 r., w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych.

Ważne!
Odbiór wszystkich odpadów zebranych na terenie nieruchomości niezamieszkanych odbywa się w sposób ustalony z wykonawcą usługi. Właściciele takich nieruchomości nie mogą pozbywać się swoich odpadów w Osiedlowych PSZOK-ach.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy złożą oświadczenie o wyłączeniu się ze związkowego systemu odbioru odpadów, na podstawie art. 6 ust. 5a ww ustawy,podlegają cyklicznej kontroli posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu:

76 840 14 95
76 840 14 68
76 840 14 66