Nieruchomości niezamieszkane


UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH
Od dnia 1 kwietnia 2023 roku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. sklepy, zakłady produkcyjne, lokale gastronomiczne, banki, gminne jednostki organizacyjne, zakłady produkcyjne, urzędy, szkoły, magazyny, biurowce, rodzinne ogrody działkowe itp., zostaną włączone do systemu odbioru odpadów komunalnych organizowanego przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXVII/133/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne , została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 12 grudnia 2022 r. pod pozycją 6250.

Właściciele nieruchomości, o których mowa powyżej zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (PDF. 220KB)

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (DOCX. 50 KB)

Deklaracje można złożyć w następujący sposób :

  • osobiście w biurze Związku w Polkowicach przy ul. Małej 1,
  • przesłać drogą pocztową na adres Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice,
  • elektronicznie na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP(dopuszczalne formaty plików: pdf., .doc, .docx., odt.). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości.

Stawka opłaty za pojemnik

Aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, to 172,62  zł za 1 m3 odpadów, co daje:

– 20,70 zł za pojemnik 0,12 m3;
– 41,40 zł za pojemnik 0,24 m3;
– 189,90 zł za pojemnik 1,1 m3.

W przypadku większych pojemników stawka jest proporcjonalnie wyższa.

– 20,70 zł za pojemnik 0,12 m3 , (tj. 120 l);
– 41,40 zł za pojemnik 0,24 m3, (tj. 240 l);
– 189,90 zł za pojemnik 1,1 m3, (tj. 1100 l);
– 258,90 zł za pojemnik 1,5 m3, (tj. 1500 l);
– 863,10 zł za pojemnik 5 m3, (tj. 5 tys. l);
– 1208,30 zł za pojemnik 7 m3, (tj. 7 tys. l);
– 1726,20 zł za pojemnik 10 m3, (tj. 10 tys. l);
– 2071,40 zł za pojemnik 12 m3, (tj. 12 tys. l);
– 3452,30 zł za pojemnik 20 m3, (tj. 20 tys. l).

UWAGA!
Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności jest jedna, niezależnie od rodzaju gromadzonych w pojemniku odpadów (odpady niesegregowane,bioodpady, papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale).

Częstotliwość odbioru odpadów

– odpady niesegregowane (zmieszane)
raz na dwa tygodnie,
* z ogródków działkowych w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu.

– bioodpady
raz na dwa tygodnie,
* z ogródków działkowych w okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz w miesiącu.

– odpady selektywne (tworzywa sztuczne i metal, papier, szkło)
raz na 4 tygodnie.

Ilość odpadów odbieranych z nieruchomości niezamieszkanej, uzależniona jest od zadeklarowanej przez właściciela tej nieruchomości liczby i pojemności pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość.

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników rozumie się iloczyn liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień w ciągu miesiąca.

Właściciel nieruchomości wyposażonej w pojemniki o pojemności 240 l na odpady niesegregowane, 120 l na bioodpady, 120 l na papier, 120 l na szkło i 120 l na tworzywa sztuczne i metale ustala wysokość opłaty w następujący sposób:

frakcja odpadów pojemność pojemnika
stawka opłaty liczba pojemników liczba odbiorów w miesiącu opłata miesięczna
(stawka x liczba pojemników x liczba odbiorów w miesiącu)
niesegregowane 240 l 41,40 zł 1 2 82,80 zł
bioodpady 120 l 20,70 zł 1 2 41,40 zł
papier 120 l 20,70 zł 1 1 20,70 zł
szkło 120 l 20,70 zł 1 1 20,70 zł
tworzywa sztuczne i metale 120 l 20,70 zł 1 1 20,70 zł
suma: 186,30 zł

Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu

Stosownie do art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości niezamieszkanej, może w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały, tj. do dnia 10 lutego 2023 r., złożyć w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Postanowienia umowy muszą zapewniać odbiór pięciu frakcji odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, tj.: odpadów niesegregowanych, bioodpadów, papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

Wzór oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez ZGZM (PDF. 360 KB)

Wzór oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez ZGZM (DOCX. 28 KB)

Oświadczenie można złożyć w następujący sposób :

  • osobiście w biurze Związku w Polkowicach przy ul. Małej 1,
  • przesłać drogą pocztową na adres Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice,
  • elektronicznie na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP(dopuszczalne formaty plików: pdf., .doc, .docx., odt.). Złożenie oświadczenia w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Oświadczenie o wyłączeniu się ze związkowego systemu będzie skuteczne od dnia 1 kwietnia 2023 r. i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych, zawartej przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego z podmiotem wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Na co najmniej 60 dni przed zakończeniem tej umowy, właściciele nieruchomości niezamieszkanych będą mogli po raz kolejny podjąć decyzję o włączeniu się lub wyłączeniu ze związkowego systemu odbioru odpadów komunalnych.

Możliwość wyłączenia się ze związkowego systemu odbierania odpadów komunalnych nie dotyczy części niezamieszkanej nieruchomości mieszanej, tj. takiej, która w części stanowi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

Nieruchomości mieszane są obligatoryjnie włączone do związkowego systemu odbioru odpadów komunalnych.

Nieruchomości niezamieszkane poza systemem

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy złożyli skuteczne oświadczenie o wyłączeniu ze związkowego systemu odbioru odpadów, gospodarują swoimi odpadami na dotychczasowych zasadach, we własnym zakresie podpisując umowy na odbiór odpadów.

Umowę taką można zawrzeć jedynie z firmą, wpisaną do Rejestru działalności regulowanej.

Umowa zawarta na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkanych musi zapewniać odbiór pięciu frakcji odpadów komunalnych, tj. tworzyw sztucznych i metali, papieru, szkła, bioodpadów i niesegregowanych odpadów.

Określone przez firmy stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie mogą być wyższe od górnych stawek ustalonych uchwałą nr XXIII/111/22, Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 15 lutego 2022 r., w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych.

Ważne!
Odbiór wszystkich odpadów zebranych na terenie nieruchomości niezamieszkanych odbywa się w sposób ustalony z wykonawcą usługi. Właściciele takich nieruchomości nie mogą pozbywać się swoich odpadów w Osiedlowych PSZOK-ach.

Przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenie o wyłączeniu się ze związkowego systemu odbioru odpadów, podlegają cyklicznej kontroli posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu:

76 840 14 95
76 840 14 94
76 840 14 66