Opłaty


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Ikona finanse

Nieruchomości jednorodzinne i wielorodzinne

Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obowiązują dwie metody naliczania opłaty:

  • od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – w wysokości 39 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,
  • od gospodarstwa domowego – w wysokości 117 zł za każde gospodarstwo domowe, przy czym metodę tą stosuje się dla gospodarstw domowych składających się z trzech lub więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry i bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wpłaty dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy właściciela nieruchomości.

Zniżka dla kompostujących bioodpady we własnym zakresie

W przypadku kompostowania wszystkich wytworzonych w domu bioodpadów,  w przydomowym kompostowniku mieszkańcom nieruchomości jednorodzinnych przysługuje zwolnienie z części opłaty.

Kwota zwolnienia wynosi:

  • 2 zł za każdą osobę – przy wyborze metody „od mieszkańca”,
  • 7 zł od gospodarstwa domowego – przy wyborze metody „od gospodarstwa domowego”.

W przypadku korzystania z ulgi bioodpady nie będą odbierane z pojemnika.

Nieruchomości niezamieszkane

Aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, to 193,36  zł za 1 m3 odpadów, co daje:

– 11,70 zł za worek 60 l;
– 23,20 zł za pojemnik 0,12 m3, (tj. 120 l);
– 46,40 zł za pojemnik 0,24 m3, (tj. 240 l);
– 127,60 zł za pojemnik 0,66 m3, (tj. 660 l);
– 212,70 zł za pojemnik 1,1 m3, (tj. 1100 l);
– 290,10 zł za pojemnik 1,5 m3, (tj. 1500 l);
– 580,20 zł za pojemnik 3 m3 , (tj. 3 tys. l);
– 966,70 zł za pojemnik 5 m3, (tj. 5 tys. l);
– 1353,80 zł za pojemnik 7 m3, (tj. 7 tys. l);
– 1934,00 zł za pojemnik 10 m3, (tj. 10 tys. l);
– 2320,80 zł za pojemnik 12 m3, (tj. 12 tys. l);
– 3868,00 zł za pojemnik 20 m3, (tj. 20 tys. l).

UWAGA!
Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności jest jedna, niezależnie od rodzaju gromadzonych w pojemniku odpadów (odpady niesegregowane,bioodpady, papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale).

W zamian za wniesioną opłatę, z nieruchomości odbierane będą wyłącznie odpady komunalne wytworzone przez pracowników lub klientów poszczególnych rodzajów działalności. Odpady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak np. opakowania po towarach w punktach handlowych, powinny być zagospodarowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w ramach odrębnych umów. Wnoszenie opłaty na rzecz Związku nie zwalnia przedsiębiorców z konieczności przeanalizowania swoich indywidualnych sytuacji pod kontem obowiązku wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).