Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych


Instalacja Komunalna (IK) – zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej, wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców i spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii.

IK zapewnia:

  • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji, nadających się w całości lub w części do odzysku;
  • przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach;
  • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;

Do Instalacji trafiają zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Na zdjęciu poniżej Instalacja Komunalna zakład w Trzebczu.

Instalacja Komunalna zakład w Trzebczu