Słowniczek


baterie i akumulatory – źródła energii elektrycznej, wytwarzanej w wyniku przetwarzania energii chemicznej. Ten rodzaj odpadów powinien być wrzucany do specjalnych pojemników ze względu na zawartość w nich wielu substancji niebezpiecznych;

biodegradowalny – ulegający rozpadowi biologicznemu.

bioodpady – ulegające biodegradacji, odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego;

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dokument, którego obowiązek wypełnienia spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości. Zawarte są w nim dane na podstawie których wskazuje się sposób i harmonogram odbioru odpadów z gospodarstw domowych oraz system naliczania opłat;

elektroodpad – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli wszelkie duże i małe sprzęty RTV i AGD: telewizory, piloty, komputery, myszki, pralki, roboty kuchenne itp.;

gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów;

gospodarstwo domowe – jest to zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwo domowe;

kod odpadu – to numeryczne oznaczenie odpadu, uwzględniające charakter odpadu i miejsce jego wytwarzania. Kody wszystkich odpadów określone są w rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206). Ogólnie wszystkie odpady komunalne zaliczane są do grupy 20, a odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) do rodzaju 20 03 01.

kompostowanie – naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy. Proces przetwarzania substancji przebiega w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

kompostownik – pojemnik, w którym gromadzi się odpady ulegające biodegradacji, w wyniku czego otrzymuje się kompost;

magazynowanie odpadów – rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem

nieczystości ciekłe – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

odpady – wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany;

odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców (np. szkoły, przychodnie zdrowia, urzędy), które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

odpady medyczne – odpady, które powstają w związku z świadczeniem usług zdrowotnych

odpady niebezpieczne – rodzaj odpadów które ze względu na swoje właściwości stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz mogą powodować skażenie środowiska przyrodniczego. Do podstawowych właściwości wyróżniających je ze strumienia odpadów komunalnych należą: palność, korozyjność, zdolność do wchodzenia w reakcje chemiczne z otoczeniem oraz toksyczność. Należy wiedzieć że odpadów niebezpiecznych nie wolno wrzucać do pojemników na odpady komunalne zmieszane;

odpady opakowaniowe – to wszystkie wykorzystane i nieprzydatne opakowania, w tym opakowania pojedynczych produktach, naczynia jednorazowego użytku, opakowania zbiorcze i transportowe. Odpady opakowaniowe dzieli się ze względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane, np.: opakowania z tworzyw sztucznych, aluminium, szkła, papieru, itp.

odpady weterynaryjne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach

odpady wielkogabarytowe – wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe odpady, np.: krzesła, stoły, szafy, rowery, duże zabawki, materace. Odpadem wielkogabarytowym jest też zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. telewizory, lodówki, pralki, nowoczesne kuchenki gazowe;

odpady wielomateriałowe – to odpady, wykonane z co najmniej dwóch różnych rodzajów materiałów w taki sposób, że nie można ich rozdzielić ręcznie lub przy użyciu prostych metod fizycznych.

odpady zielone – odpady komunalne, stanowiące części roślin, pochodzące z terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

odpady zmieszane – to te, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można z „domowych” odpadów ponownie wykorzystać. Do odpadów zmieszanych należą m.in. zabrudzone opakowania, guma, pieluchy i podpaski higieniczne, wata, plastry, gaza, torebki na psie odchody, koci piasek, popiół (schłodzony i dobrze zapakowany), worki z odkurzacza, skóra, pędzle, pisaki i długopisy, pleksi, dywany;

odzysk – działanie polegające na wykorzystaniu odpadów w całości albo części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku obejmuje zarówno recykling, jak i wytworzenie energii z odpadów podczas ich unieszkodliwiania;

oleje odpadowe – rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne

ponowne użycie – użycie zużytego sprzętu lub jego części składowych w tym samym celu, dla jakiego były zaprojektowane i wykonane;

posiadacz odpadów – każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna). Posiadaczem odpadów znajdujących się na danej działce jest właściciel tej nieruchomości;

punkt selektywnej zbiórki odpadów – miejsce zbierania odpadów wysegregowanych w specjalnie do tego celu wyznaczonych pojemnikach w celu ich wstępnego w celu ich wstępnego przetworzenia, magazynowania i transportu;

recykling – odzyskiwanie i przetwarzanie surowców wtórnych w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały;

region gospodarki odpadami komunalnymi – obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców, określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Gmina Dziwnów należy do regionu Celowego Związku Gmin R – XXI, z Siedzibą Zarządu w Nowogardzie. W celu usprawnienia transportu odpadów będzie funkcjonowała stacja przeładunkowa w Mokrawicy, gdzie odpady będą wstępnie segregowane. Część odpadów kierowana będzie do Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Słajsinie;

regulamin utrzymania czystości i porządku – dokument będący aktem prawa miejscowego, określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminie lub na terenie związku gmin, w szczególności prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości oraz częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Ponadto Regulamin określa wymagania wobec mieszkańców utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie oraz przepisy porządkowe.

segregacja odpadów – zbieranie odpadów do osobnych pojemników, bądź worków z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Najczęściej segregujemy makulaturę, szkło, plastik i metal. Segregacja (a następnie recykling) odpadów pozwala na: przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenie zużycia surowca naturalnego, oszczędzanie zużycia energii, ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

składowisko odpadów – obiekt przeznaczony do deponowania odpadów, spełniający określone kryteria wymagane prawem. Składowanie odpadów może odbywać się tylko w miejscu do tego wyznaczonym, wyizolowanym od otoczenia;

sprzedawca detaliczny – przedsiębiorca, który zbywa sprzęt w celu jego użytkowania;

sprzedawca hurtowy – przedsiębiorca, który zbywa sprzęt w celu jego dalszego zbycia, przez co należy zrozumieć, sprzedaż sprzętu sprzedawcy detalicznemu;

unieszkodliwianie odpadów – poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, chemicznych bądź fizycznych w celu doprowadzenia ich do stanu, w którym nie zagrażają życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku przyrodniczemu;

zbiornik bezodpływowy – instalacja lub urządzenie przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

właściciel nieruchomości – osoba, posiadająca wyłączne prawo własności do lokalu. Jeśli posiada to prawo wraz z inną osobą – jest współwłaścicielem nieruchomości;

wytwórca odpadów – każdy kto swoją działalnością lub bytowaniem powoduje powstawanie odpadów (mieszkaniec, sklep szkoła, zakład pracy, fabryka).

zarządca nieruchomości – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym zarządcy wspólnot mieszkaniowych, administracje mieszkań komunalnych. Zarządcą nieruchomości nie są spółdzielnie mieszkaniowe – chyba, że wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe, a spółdzielnia została wybrana na zarządcę.