Pojemniki


Budownictwo jednorodzinne

Ikona zabudowa Jednorodzinna

Mieszkańcy domów jednorodzinnych (wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej) odpady zmieszane oraz bioodpady wyrzucają do pojemników stojących przy swoich domach.

Każdy przydomowy pojemnik na odpady zmieszane oraz bioodpady powinien:

 • być odpowiednio oznakowany, tj. opatrzony w adres nieruchomości, do której należy oraz rodzaj zbieranej frakcji
 • mieć pojemność 0,12 m³ lub 0,24m³, w zależności od potrzeb,
 • spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840,
 • być wyposażony w kółka
 • do segregacji bioodpadów rekomenduje się wykorzystywanie pojemników z rusztem, które dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie ewentualnych odorów.

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i BIO spoczywa na właścicielu danej nieruchomości.

Odpowiednie pojemniki można zakupić we własnym zakresie, bądź wydzierżawić od ZGZM (tylko na odpady zmieszane). Koszt takiej usługi dodatkowej wynosi 1,50 zł miesięcznie – za poj. 120 l lub 3,00 zł – za poj. 240 l. Wydzierżawiony pojemnik należy odebrać z siedziby Związku.

Wniosek na dzierżawę pojemnika – 120 l i 240 l (DOC 54 KB)

Bioodpady odbierane są wyłącznie z pojemników. Odpady nie będą odbierane z worków. Pozostałe odpady biodegradowalne można nieodpłatnie przekazać do PSZOK w Grębocicach, Polkowicach lub Radwanicach, bądź skorzystać z usługi dodatkowej polegającej na dostarczeniu i odebraniu pojemnika na odpady ulegające biodegradacji.

Kompostownik: Właściciel nieruchomości jednorodzinnej może zdecydować się na kompostowanie wszystkich wytworzonych bioodpadów na terenie nieruchomości. W takim wypadku nie jest wymagane posiadanie pojemnika na frakcję BIO i można skorzystać z ulgi dla kompostujących.

WAŻNE! korzystanie z ulgi jest równoznaczne z rezygnacją z odbioru odpadów biodegradowalnych.

Usytuowanie kompostownika musi uwzględniać przepisy § 36 ust. 3 Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie.

Etykieta na pojemnik z odpadami zmieszanymi (PDF, 4,8 MB)

Etykieta na pojemnik z odpadami bio (PDF, 3,4 MB)

Pojemnik na odpady zmieszane
Pojemnik na odpady bio
Etykieta na pojemnik z odpadami zmieszanymi
Naklejka BIO

Budownictwo wielorodzinne


Odpady niesegregowane (zmieszane) mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej wyrzucają do czarnych pojemników w punktach gromadzenia odpadów zlokalizowanych przy nieruchomości.

Pojemnik na odpady zmieszane powinien:

 • mieć pojemność 0,24 m³, 1,1 m³ lub 5 m³,w zależności od potrzeb
 • być w kolorze czarnym
 • zawierać w widocznym miejscu następujące informacje: rodzaj gromadzonych odpadów i adres nieruchomości oraz, w przypadku pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów na części niezamieszkanej nieruchomości mieszanej, nazwę prowadzonej działalności,
 • spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840,
 • być wyposażony w kółka,
 • być wyposażony w szczelnie zamykaną klapę; stosowanie pojemników bez klapy jest dopuszczalne pod warunkiem umieszczenia ich w boksie śmietnikowym,
 • posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
 • konstrukcja pojemnika powinna umożliwiać jego opróżnianie przy użyciu grzebieniowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,
 • być kompletny i sprawny, by zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady podczas opróżniania i dla osób gromadzących odpady,
 • do gromadzenia odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki w całości lub w części umieszczone poniżej poziomu gruntu, o ile są przystosowane do opróżniania hydraulicznym dźwigiem samochodowym. W przypadku planowania budowy tego typu pojemników właściciel nieruchomości objętej związkowym systemem gospodarki odpadami powinien zgłosić ten fakt do Związku
Ikona zabudowa Wielorodzinna
Kontener na odpady zmieszane
Kontener na odpady zmieszane

Bioodpady mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej wyrzucają do brązowych pojemników w punktach gromadzenia odpadów zlokalizowanych przy nieruchomości.

Pojemnik na bioodpady powinien:

 • mieć pojemność : od 0,12 m3 do 1,1 m3, w zależności od potrzeb,
 • być w kolorze brązowym
 • zawierać w widocznym miejscu następujące informacje: rodzaj gromadzonych odpadów i adres nieruchomości oraz, w przypadku pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów na części niezamieszkanej nieruchomości mieszanej, nazwę prowadzonej działalności,
 • spełniać inne wymagania analogiczne, jak pojemnik na odpady zmieszane

W celu oszacowania ilości odpadów biodegradowalnych które będą odbierane z nieruchomości wielolokalowych, a tym samym pojemności pojemników należy wziąć pod uwagę liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomości oraz ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji. Badania morfologii odpadów komunalnych przeprowadzone przez ZGZM szacują, że około 30% odpadów komunalnych zmieszanych stanowią odpady ulegające biodegradacji.

Pojemnik na odpady bio
Pojemnik na odpady bio

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i bioodpady należy do właściciela lub zarządcy nieruchomości wielolokalowej.

Istnieje możliwość wydzierżawienia od ZGZM pojemnika na odpady zmieszane o poj. 1,1 m3. Koszt takiej usługi dodatkowej wynosi 10,00 zł miesięcznie.

BUDOWNICTWO MIESZANE

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach o pojemności: 0,12 m3 , 0,24 m3 , 1,1 m3.

Właściciel nieruchomości mieszanej zobowiązany jest wyposażyć część niezamieszkaną nieruchomości w minimum jeden pojemnik o poj. 0,12 m³ na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), w minimum jeden pojemnik o poj. 0,12 m³ na bioodpady.

W przypadku nieruchomości mieszanych odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) i bioodpady należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach, przeznaczonych dla każdej części nieruchomości.

W przypadku braku miejsca na ustawienie dwóch kompletów pojemników, dopuszcza się, za zgodą Związku, możliwość gromadzenia odpadów w jednym komplecie pojemników, a miesięczna ilość odpadów dla części niezamieszkanej ustalana jest jako liczba worków poszczególnych frakcji odpadów, w następujący sposób:

1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – na podstawie norm określonych w §7, jednak nie mniej niż jeden worek 120 l,

2) dla bioodpadów – na podstawie ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie mniej niż 1 worek 60 l.

3) dla pozostałych frakcji odpadów podlegających selektywnej zbiórce (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe) miesięczna ilość odpadów dla części niezamieszkanej ustalana jest jako liczba worków poszczególnych frakcji odpadów – na podstawie rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie mniej niż po jednym worku 120 l na każdą z frakcji

Osiedlowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (OPSZOK)

Odpadów selektywnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal) mieszkańcy każdego rodzaju zabudowy pozbywają się w Osiedlowych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Osiedlowy PSZOK może składać się z pojemników półpodziemnych lub pojemników typu dzwon.

Osiedlowy PSZOK Nr 401_2
Pojemniki na odpady segregowane
Pojemniki na odpady segregowane