Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zuzanna Tryler
 • E-mail: z.tryler@zgzm.pl
 • Telefon: +48 76 840 14 90

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
 • Adres: Polkowice, ul. Mała 1
 • E-mail: biuro@zgzm.pl
 • Telefon: +48 76 840 14 90

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Dostępność architektoniczna

Do budynku Związku Gmin Zagłębia Miedziowego prowadzi jedno wejście zlokalizowane od strony północnej – ul. Górnej. Wejście umiejscowione jest na parterze (bezpośrednio bez schodów). Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 – 15:30 – nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście do budynku jest utwardzone i wypłaszczone, nachylenie nie większe niż 5%. Drzwi lekkie skrzydłowe są widoczne na tle fasady, posiadają pochwyt. Przed i za drzwiami brak jest progów oraz pochyłości. Zapewniona została przestrzeń manewrowa.

Po prawej stronie od wejścia zlokalizowany jest dźwig umożliwiający wjazd osobom niepełnosprawnym na I piętro. Dźwig wyposażony jest w kontrastowe, uwypuklone przyciski umożliwiające swobodne sterowanie. Brak jest oznaczenia alfabetem Braille’a oraz informacji głosowej. Schody wewnętrzne o szerokości 120 cm posiadają przytwierdzone do podłoża noski. Poręcz rurowa zlokalizowana wyłącznie po jednej stronie.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nie posiada własnego parkingu. W otoczeniu budynku zlokalizowanego przy ul. Małej 1 znajduje się parking miejski. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z miejsca parkingowego usytuowanego w odległości ok. 20 m od wejścia do budynku. Przejście z parkingu pozbawione jest barier utrudniających dostęp do budynku.  W celu umożliwienia bezproblemowego dojazdu wózkiem inwalidzkim osoba niepełnosprawna może skorzystać z parkingu miejskiego zlokalizowanego po lewej stronie budynku. W odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych.

W pomieszczeniach brak jest urządzeń służących:

 • osobom niewidzącym lub słabowidzącym oraz niesłyszącym lub słabosłyszącym,
 • psom asystującym i psom przewodnikom.

W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne. Dodatkowo przewiduje się możliwość przywołania pracownika wspierającego osobę niepełnosprawną w czynnościach związanych z funkcjonowaniem Biura ZGZM. W tym celu należy użyć znajdującego się po prawej stronie drzwi na wysokości osób poruszających się na wózkach dzwonka.

Wielokondygnacyjny budynek wyposażony jest w dźwig z uwypuklonymi przyciskami sterującymi. Dźwig zlokalizowany jest w holu budynku, po prawej stronie od wejścia. Przy wejściu do budynku udostępniona jest wizualna informacja dotycząca rozkładu pomieszczeń. Szczegółowych informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela pracownik zatrudniony w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego znajdujący się w pokoju nr 1.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na I piętrze. Toaleta nie została wyposażona w system przywoływania w sytuacji zagrożenia.
W budynku nie zostały zainstalowane urządzenia służące obsłudze osób słabosłyszących tj. pętle indukcyjne, systemy FM. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępnienia decyzji, deklaracji oraz wniosków w druku powiększonym. Brak elementów TGSI. Budynek nie posiada powiadomień świetlnych ułatwiających osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w sytuacji zagrożenia.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i niedosłyszące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W chwili obecnej brak jest możliwości skorzystania z obsługi w języku migowym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848