Rosnące rośliny na monetach

Płatności


Opłata za gospodarowanie odpadami​

Deklaracje:
Tel. 76 840 14 62, 76 840 14 67, 76 840 14 68

Egzekucja opłaty:
Tel. 76 840 14 61, 76 840 14 69

Nieruchomości niezamieszkane:
Tel. 76 840 14 68

Bieżące rozliczenia opłaty – nadpłaty:
Tel. 76 840 18 65

Zielony symbol recyklingu

Usługi dodatkowe


Wynajem kontenera

(gruz, odpady zielone, odpady zmieszane, odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Tel. 76 847 91 30

Brak odbioru

Tel. 76 847 91 30

Cennik usług dodatkowych


  • zabudowa jednorodzinna: poj. 0,12 m3 – 1,50 zł miesięcznie za każdy pojemnik, poj. 0,24 m3– 3,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik,
  • zabudowa wielolokalowa: poj. 1,1 m3– 10 zł miesięcznie za każdy pojemnik, poj. 5 m3 – 99,00 zł za każdy pojemnik
  • każdorazowo za poj. do 1 m3 – 216,00 zł i 540,00 zł za poj. 7 m3 .
  • Zapotrzebowanie na wykonanie usługi należy zgłosić telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (Polkowicka Dolina Recyklingu). Dostarczenie kontenera nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Z pojemnika można korzystać nieprzerwanie przez 10 dni roboczych liczonych od dnia podstawienia pojemnika.
  • 1 m3 – 270, 00 zł za każdy pojemnik, 7 m3 – 702,00 zł za pojemnik.
  • Zapotrzebowanie na wykonanie usługi należy zgłosić telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (Polkowicka Dolina Recyklingu). Dostarczenie kontenera nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Z pojemnika można korzystać nieprzerwanie przez 10 dni roboczych liczonych od dnia podstawienia pojemnika.
  •  każdorazowo 54,00 zł za poj. 0,24 m3 za poj. 1,1 m3– 270,00 zł
  • Zapotrzebowanie na wykonanie usługi należy zgłosić telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (Polkowicka Dolina Recyklingu). Dostarczenie kontenera nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, natomiast odebranie nastąpi w terminie odbioru bioodpadów wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów.
  • odbiór odpadów luzem – 60,00 zł; odbiór z kontenera 7 m3 – 370,00 zł.
  • Zapotrzebowanie na wykonanie usługi należy zgłosić telefonicznie (76 847 91 30), drogą elektroniczną (pdr@pdr-eko.pl), pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne – Polkowicką Dolinę Recyklingu (ul. Dąbrowskiego 2, Polkowice). Dostarczenie kontenera nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, w przypadku odbioru odpadów luzem i w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, w przypadku odbiory odpadów z kontenera 7 m3. Z pojemnika można korzystać nieprzerwanie przez 3 dni robocze, liczone od dnia podstawienia pojemnika.