Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM
Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług