Deklaracje

DRUKI do pobrania

Najczęściej zadawane pytania

Nie. Wystarczy, jeżeli zrobi to jeden współwłaściciel nieruchomości, a współwłaściciela uwzględni się w tej deklaracji. 

Segregacja odpadów komunalnych zgodnie z nową ustawą jest obowiązkowa. Nie można zadeklarować, że nie będzie się odpadów segregować – bo to by oznaczało, że chce się świadomie łamać prawo. Dlatego też miesięczna stawka za odpady komunalne na terenie ZGZM uwzględnia jedynie sytuację, w której każde gospodarstwo odpady dzieli według ich rodzajów. Jeżeli w drodze kontroli okaże się, że odpady w danej nieruchomości nie są segregowane, ZGZM będzie miało prawo naliczyć podwyższoną stawkę. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w artykule 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Deklaracja dotyczy tylko nieruchomości zamieszkanej. Skoro dom jest zamieszkany, w deklaracji należy jedynie podać liczbę prowadzonych w nim gospodarstw domowych. Jeśli na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza i z tego tytułu powstają odpady komunalne, osoba prowadząca działalność powinna zawrzeć odrębną umowę na odbiór odpadów z firmą świadczącą takie usługi.

Nie, ponieważ w tym lokalu nie jest prowadzone gospodarstwo domowe.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu:
1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony jest w formie danych XML,
2) złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl), zalogowania się i wypełnienia umieszczonego na wymienionej platformie elektronicznej formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, której aktualny adres podany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.zgzm.pl/bip), z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
4) deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Nie. Opłata jest jedna – za wywóz oraz zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych. Firmę, która będzie odbierać spod domu odpady zmieszane ZGZM wybiera w drodze przetargu. Sam pojemnik można wydzierżawić lub kupić we własnym zakresie

W ciągu 14 dni od zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów. 

Dlaczego składamy deklaracje?

Złożenie deklaracji to wymóg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Treść deklaracji i miesięczna stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikają natomiast z uchwał prawa miejscowego, jakie przyjął Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. Zgodnie z tymi uchwałami na terenie ZGZM  system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje nieruchomości zamieszkane (np. domy i lokale mieszkalne w blokach, kamienicach czy zabudowie szeregowej).

Ważne : należy pamiętać, że opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, przekazywana na konto ZGZM, jest obowiązkowa.

Pamiętaj!

Deklarację należy złożyć w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przy ul. Małej 1 w Polkowicach w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych w danej nieruchomości oraz w do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana dotycząca danych w poprzednio złożonej deklaracji, które są podstawą do ustalenia wysokości należnej  opłaty ( np. zmiana gospodarstwa jednoosobowego na wieloosobowe).

UWAGA !

WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH DOTYCZĄCE DEKLARACJI SKŁADANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Od 6 września 2019 r. obowiązują nowe zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1579). Znowelizowana ustawa:

  • Zmienia termin składania nowych deklaracji zmieniających.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

  • Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny.

WYJĄTEK: właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą zobowiązanie z powodu śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST