DRUKI DO POBRANIA


Nieruchomości zamieszkane

Nieruchomości zamieszkane – wersja do druku, druk obowiązujący od 24.01.2024 r. (PDF 307 KB)

Nieruchomości zamieszkane – wersja edytowalna, druk obowiązujący od 24.01.2024 r. (PDF 276 KB)

Nieruchomości zamieszkane – wersja edytowalna, druk obowiązujący od 01.07.2024 r. (PDF 280 KB)

wzory wypełniania deklaracji:

Wzór deklaracji zerowej (PDF, 584 KB)

Wzór deklaracji zmieniającej (PDF, 584 KB)

Wzór pierwszej deklaracji, metoda od liczby mieszkańców bez kompostownika (PDF, 584 KB)

Wzór pierwszej deklaracji, metoda od liczby mieszkańców z uwzględnieniem kompostownika (PDF, 584 KB)

Wzór pierwszej deklaracji, metoda od gospodarstwa domowego bez kompostownika (PDF, 584 KB)

Wzór pierwszej deklaracji, metoda od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem kompostownika (PDF, 584 KB)

Telefon: 76 840 14 60, 76 840 14 62, 76 840 14 67, 76 840 14 68

Nieruchomości mieszane

Nieruchomości mieszane – wersja do druku, druk obowiązujący od 24.01.2024 r. (PDF 315 KB)

Nieruchomości mieszane – wersja edytowalna, druk obowiązujący od 24.01.2024 r. (PDF 434 KB)

Nieruchomości mieszane – wersja edytowalna, druk obowiązujący od 01.07.2024 r. (PDF 284 KB)

Telefon: 76 840 14 68

Nieruchomości niezamieszkane

Nieruchomości niezamieszkane – wersja do druku, druk obowiązujący od 24.01.2024 r. (PDF. 282 KB)

Nieruchomości niezamieszkane – wersja edytowalna, druk obowiązujący od 24.01.2024 r. (PDF 353 KB)

Nieruchomości niezamieszkane – wersja edytowalna, druk obowiązujący od 01.07.2024 r. (PDF 304 KB)

Telefon: 76 840 14 68

Najczęściej zadawane pytania


Nie. Wystarczy, jeżeli zrobi to jeden współwłaściciel nieruchomości, a współwłaściciela uwzględni się w tej deklaracji.

Segregacja odpadów komunalnych zgodnie z nową ustawą jest obowiązkowa. Nie można zadeklarować, że nie będzie się odpadów segregować – bo to by oznaczało, że chce się świadomie łamać prawo. Dlatego też miesięczna stawka za odpady komunalne na terenie ZGZM uwzględnia jedynie sytuację, w której każde gospodarstwo odpady dzieli według ich rodzajów. Jeżeli w drodze kontroli okaże się, że odpady w danej nieruchomości nie są segregowane, ZGZM będzie miało prawo naliczyć podwyższoną stawkę. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w artykule 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Tak. Na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem http//www.epuap.gov.pl (dopuszczalne formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Nie. Opłata jest jedna – za wywóz oraz zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych. Sam pojemnik można wydzierżawić lub kupić we własnym zakresie

W ciągu 14 dni od zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów.

Dlaczego składamy deklaracje?


Złożenie deklaracji to wymóg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, przekazywana na konto ZGZM, jest obowiązkowa.

Treść deklaracji i miesięczna stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikają natomiast z uchwał prawa miejscowego, jakie przyjął Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

Pamiętaj!

  • Deklarację należy złożyć w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przy ul. Małej 1 w Polkowicach w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych w danej nieruchomości.
  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  • Nie ma możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny. Wyjątkiem jest deklaracja zmniejszającą zobowiązanie z powodu śmierci mieszkańca, którą właściciel nieruchomości może złożyć  w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Kary za niezłożenie deklaracji za odpady:

Informujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  – strażnicy miejscy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W myśl art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości  „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.”  W postępowaniu mandatowym grzywna może wynosić do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.”

Jak można złożyć deklarację?

Deklaracje można złożyć w następujący sposób :

  • osobiście w siedzibie Związku w Polkowicach przy ul. Małej 1,
  • przesłać drogą pocztową na adres Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice,
  • elektronicznie na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP(dopuszczalne formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Instrukcja złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez ePUAP i założenia konta na ePUAP

Szczegółowa instrukcja złożenia deklaracji i założenia profilu ePUAP (PDF, 110 KB)