DRUKI DO POBRANIA


Najczęściej zadawane pytania


Nie. Wystarczy, jeżeli zrobi to jeden współwłaściciel nieruchomości, a współwłaściciela uwzględni się w tej deklaracji.

Segregacja odpadów komunalnych zgodnie z nową ustawą jest obowiązkowa. Nie można zadeklarować, że nie będzie się odpadów segregować – bo to by oznaczało, że chce się świadomie łamać prawo. Dlatego też miesięczna stawka za odpady komunalne na terenie ZGZM uwzględnia jedynie sytuację, w której każde gospodarstwo odpady dzieli według ich rodzajów. Jeżeli w drodze kontroli okaże się, że odpady w danej nieruchomości nie są segregowane, ZGZM będzie miało prawo naliczyć podwyższoną stawkę. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w artykule 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Tak. Na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem http//www.epuap.gov.pl (dopuszczalne formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Nie. Opłata jest jedna – za wywóz oraz zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych. Sam pojemnik można wydzierżawić lub kupić we własnym zakresie

W ciągu 14 dni od zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów.

Dlaczego składamy deklaracje?


Złożenie deklaracji to wymóg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, przekazywana na konto ZGZM, jest obowiązkowa.

Treść deklaracji i miesięczna stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikają natomiast z uchwał prawa miejscowego, jakie przyjął Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. Zgodnie z tymi uchwałami na terenie ZGZM  system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje nieruchomości zamieszkane i mieszane.

Pamiętaj!

  • Deklarację należy złożyć w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przy ul. Małej 1 w Polkowicach w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych w danej nieruchomości.
  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  • Nie ma możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny. Wyjątkiem jest deklaracja zmniejszającą zobowiązanie z powodu śmierci mieszkańca, którą właściciel nieruchomości może złożyć  w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Kary za niezłożenie deklaracji za odpady:

Informujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  – strażnicy miejscy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W myśl art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości  „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.”  W postępowaniu mandatowym grzywna może wynosić do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.”

Jak można złożyć deklarację?

Deklaracje można złożyć w następujący sposób :

  • osobiście w siedzibie Związku w Polkowicach przy ul. Małej 1,
  • przesłać drogą pocztową na adres Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice,
  • elektronicznie na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP(dopuszczalne formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Instrukcja złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez ePUAP i założenia konta na ePUAP

Szczegółowa instrukcja złożenia deklaracji i założenia profilu ePUAP (PDF, 110 KB)