Historia ZGZM


W 1992 r. pięć sąsiadujących ze sobą gmin – Polkowice, Chocianów*, Gaworzyce, Grębocice i Radwanice – wyraziło chęć wspólnego działania na rzecz poprawy warunków życia swoich mieszkańców. W tym składzie Związek Gmin Zagłębia Miedziowego został zarejestrowany 8 czerwca 1994 r., a w niedługim czasie dołączyły do niego kolejne gminy: w 1995 r. Przemków, w 1998 r. Pęcław oraz w 1999 r. Jerzmanowa. W 2024 r. Związek przejął zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi od gmin Kotla i Żukowice. Obecnie ZGZM zrzesza dziesięć gmin: 6 z powiatu polkowickiego i 4 gminy powiatu głogowskiego.

Główne zadania, jakie stały przed ZGZM to: stworzenie Powiatu Polkowickiego w granicach związku, walka z bezrobociem i przeciwdziałanie jego skutkom społeczno – ekonomicznym, opracowanie programu restrukturyzacji rolnictwa oraz współpraca w zakresie budownictwa komunalnego, ochrony środowiska, oświaty i kultury.

ZGZM służyć miał rozwojowi i integracji gmin członkowskich. Świadczą o tym realne mechanizmy finansowe, które posiadał. Gminy członkowskie oddawały po jednym procencie swych dochodów do wspólnego budżetu. Z budżetu finansowane były wydatki w wielu sferach, na przykład w rolnictwie, gospodarce mieszkaniowej. Dofinansowanie objęło również oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną oraz sport. We wrześniu 1994 r. Burmistrz Polkowic, Emilian Stańczyszyn został pierwszym Przewodniczącym Zarządu ZGZM. W następnych latach funkcję tę sprawowali kolejni wójtowie i burmistrzowie.

To, że Związek był mocną i kreatywną grupą pokazał rok 1998, kiedy z jego inicjatywy powołano Polkowicką Miejską Strefę Usług Publicznych, będącą następnie podstawą do utworzenia powiatu polkowickiego. Dziś, pomimo utworzenia drugiego szczebla administracji samorządowej, jaką jest powiat, działalność Związku jest w dalszym ciągu pożądana. Związek poszukuje takich płaszczyzn współpracy, które nie powielałyby działań samorządów gminnych, lecz uzupełniały je i rozwijały. Główny nacisk stawia więc na zadania i projekty z zakresu ekologii, gospodarki energetycznej, gospodarki odpadami, turystyki itp. Tworzone są dla wszystkich gmin Związku wspólne projekty rozwojowe i dokumentacje.

Za przełomowy w dotychczasowej historii ZGZM można uznać rok 2012, kiedy to sektorowi publicznemu przekazano kontrolę nad rynkiem odpadów komunalnych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy obligatoryjnie przejęły obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów. Samorządy ZGZM przekazały te zadania Związkowi.

Od tego czasu ZGZM zajął się organizacją systemu gospodarki odpadami na swoim terenie. Budowa systemu, jego infrastruktury, organizacja transportu, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stały się dominującą działalnością Związku.

* Gmina Chocianów była członkiem ZGZM do dnia 16.06.2010r. Ponownie wstąpiła do Związku w 7.05.2012 r.