Od 1 lipca 2024 r. mieszkańcy Gminy Radwanice zostaną objęci pilotażowym systemem zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”.

Pilotaż polega na zmianie dotychczasowego sposobu odbioru odpadów selektywnych z ogólnodostępnych osiedlowych PSZOK, na odbiór bezpośrednio z nieruchomości. Oznacza to, że po wprowadzeniu nowego systemu, spod domu będą odbierane nie tylko odpady zmieszane i BIO, ale również papier, szkło oraz tworzywa sztuczne i metale.

W tym celu mieszkańcy gminy Radwanice otrzymają pojemniki do zbierania papieru (pojemnik niebieski), szkła (pojemnik zielony) oraz tworzyw sztucznych i metali (pojemnik żółty), o pojemności 120 l lub 240 l w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Pojemniki są własnością Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i zostaną nieodpłatnie udostępnione na podstawie umowy użyczenia.

Umowy będzie można podpisać w dniach 6 – 22 maja 2024 r. w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy:

harmonogram spotkań

Mieszkańcy, którzy nie będą mogli podpisać umowy w ustalonym dla swojej miejscowości terminie, mogą podpisać ją podczas spotkań w innych miejscowościach, w Urzędzie Gminy w Radwanicach lub w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, przy ul. Małej 1.

Pojemniki będą dostarczane bezpośrednio pod adresy wskazane w umowach w terminie od 20 maja do 28 czerwca 2024 r.

Przy podpisywaniu umów użyczenia, pracownicy Związku będą wydawać naklejki na pojemniki, na których należy wpisać adres nieruchomości, a następnie nakleić na otrzymane pojemniki.

Od 1 lipca br. odpady selektywne takie jak papier, szkło oraz tworzywa sztuczne i metale będą odbierane wyłącznie spod domu.

Ogólnodostępne punkty gromadzenia odpadów selektywnych (osiedlowe PSZOK-i) znajdujące się na terenie gminy zostaną zlikwidowane.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Stolarskiej 6 będzie funkcjonował bez zmian.

Odbiór bioodpadów i odpadów zmieszanych będzie odbywał się z dotychczasową częstotliwością, natomiast odpady selektywne (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale) będą odbierane spod domu raz w miesiącu.

Harmonogram odbioru odpadów z miejscowości dostępny będzie na stronie www.zgzm.pl przed 1 lipca br.

Najczęściej zadawane pytania:

Każde gospodarstwo domowe otrzyma trzy pojemniki: żółty, zielony i niebieski. Pojemniki będą miały pojemność 120 lub 240 l. Pojemność pojemnika będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie (na podstawie danych zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami).

Obecnie nieruchomości wyposażone są w dwa pojemniki: czarny na odpady zmieszane i brązowy na bioodpady, przy czym jeśli wszystkie bioodpady są kompostowane, to nie ma obowiązku posiadania brązowego pojemnika. W ramach pilotażu mieszkańcy otrzymają trzy nowe pojemniki: żółty na tworzywa sztuczne i metale, niebieski na papier i zielony na szkło. Od 1 lipca br. na każdej nieruchomości będzie więc 5 pojemników (lub 4 pojemniki jeżeli mieszkaniec kompostuje BIO).

Nowy sposób odbierania odpadów selektywnych: papieru, szkła i tworzyw sztucznych, będzie obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców. Funkcjonujące ogólnodostępne punkty gromadzenia odpadów selektywnych (osiedlowe PSZOK) zostaną zlikwidowane.

Nie. Odpady będą odbierane wyłącznie z pojemników.

Papier, szkło i tworzywa sztuczne będą odbierane raz w miesiącu. Doświadczenia innych gmin pokazują, że jest to wystarczająca częstotliwość. Konieczne będzie zgniatanie plastikowych butelek. Jeśli jednak jeden pojemnik okaże się niewystarczający, mieszkaniec może samodzielnie zakupić drugi. Odpady będą odbierane z obu pojemników, bez dodatkowej opłaty. Jeśli sporadycznie pojawi się większa ilość odpadów selektywnych – można je nieodpłatnie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radwanicach.

Pojemniki będą mieszkańcom udostępnione nieodpłatnie. Umowy nieodpłatnego użyczenia zostaną zawarte na czas nieokreślony. Po zakończeniu pilotażu nic w tym zakresie się nie zmieni.

Mieszkańcy, którzy nie będą mogli podpisać umowy w ustalonym dla swojej miejscowości terminie, mogą podpisać ją w podczas spotkań w innych miejscowościach, w Urzędzie Gminy w Radwanicach lub w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, przy ul. Małej 1.

Nie. Wprowadzenie pilotażowego systemu zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” na terenie Radwanic nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Były one kalkulowane na 2,5 roku i okres ten upływa 30 czerwca 2024 r. Od 1 lipca br. będą obowiązywały nowe stawki opłaty: 39 zł za osobę i 117 zł za gospodarstwo domowe. Nowe stawki opłaty będą dotyczyły mieszkańców wszystkich gmin Związku.

– zniknie problem bałaganu przy osiedlowych PSZOK,

– pojemniki przy domu ułatwią segregacje odpadów,

– oczekiwana lepsza jakość zbieranych surowców,

– pilotaż pozwoli na porównanie kosztów obu sposobów obierania odpadów,

– wzrost świadomości mieszkańców na temat ilości wytwarzanych przez każdego z nas odpadów.