Sposób dostawy pojemników

Dostawa nowych pojemników planowana jest na grudzień 2023 r.

Dokładny termin dostawy dla poszczególnych miejscowości zostanie opublikowany na stronach internetowych gminy oraz Związku.

Mieszkańcy, obecni w domu w czasie dostawy pojemników powinni potwierdzić ich otrzymanie podpisując u dostawcy protokół odbioru pojemników.

W przypadku nieobecności mieszkańców, pojemniki będą pozostawione przed nieruchomością, a na dowód dostawy zostaną sfotografowane i spisane zostaną ich numery indywidualne.

Mieszkańcy, którzy jeszcze nie podpisali umów użyczenia pojemników powinni niezwłocznie zgłosić się w tym celu do swojego urzędu gminy.

Mieszkańcy, którzy do dnia dostawy pojemników nie podpisali umowy użyczenia, otrzymają pojemniki przewidziane na podstawie wielkości gospodarstwa domowego, jakie obecnie jest zgłoszone w gminie w ramach deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami. Mieszkańcy ci będą zobowiązani do podpisania umowy użyczenia pojemników ze Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

W razie pytań należy kontaktować się pod nr tel.: 76 840 14 92

Opłata za gospodarowanie odpadami

W związku z przyjęciem do związkowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi gmin Kotla i Żukowice  zmianie ulegnie nr rachunku, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami.

Od stycznia 2024 r. opłatę mieszkańcy będą uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy otrzymany  z ZGZM.

Opłatę należy uiszczać w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc.

Nowy nr rachunku mieszkańcy otrzymają w styczniu 2024 r. drogą pocztową, dlatego opłatę za styczeń 2024 r. należy uiścić w terminie do 7 dni od daty otrzymania nr indywidualnego rachunku bankowego.

W razie pytań należy kontaktować się pod nr tel.: 76 840 14 60