Opłata za gospodarowanie odpadami

W związku z przyjęciem do związkowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi gmin Kotla i Żukowice  zmianie ulegnie nr rachunku, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami.

Od stycznia 2024 r. opłatę mieszkańcy będą uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy otrzymany  z ZGZM.

Opłatę należy uiszczać w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc.

Nowy nr rachunku mieszkańcy otrzymają w styczniu 2024 r. drogą pocztową, dlatego opłatę za styczeń 2024 r. należy uiścić w terminie do 7 dni od daty otrzymania nr indywidualnego rachunku bankowego.

W razie pytań należy kontaktować się pod nr tel.: 76 840 14 60