Logo Klaster Gospodarki Odpadowej i RecyklinguZwiązek Gmin Zagłębia Miedziowego został członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
Decyzję przyjęciu naszego Związku Rada Klastra podjęła 17 września. W poczet członków tego dnia przyjęto również następujące firmy i instytucje:
K&K Recykling System z Brzeska, TOM Elektrorecykling ze Szczecina, Stratego Sp. z o.o. z Warszawy, Evoltaic Sp. z o.o. z Kielc i  WKK Recykling Sp. z o.o. z Kraśnika.
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu to oddolna inicjatywa firm, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytutów naukowych, związanych z branżą odpadową (zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów). Działalność Klastra ma na celu podniesienie konkurencyjności, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz wymianę informacji. Daje możliwość wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do Klastra.
Do kompetencji Klastra należy:

 • Stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów przemysłowych, w tym w szczególności tzw. „surowców miejskich”  i ich przetwarzanie, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.
 • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania klastra oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych.
 • Rozwijanie współpracy w zakresie B+R z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi w tym w szczególności w zakresie nowych technologii.
 • Udział w projektach badawczych, (krajowych i międzynarodowych), dotyczących Innowacji w dziedzinie gospodarki odpadami, recyklingu i branż pokrewnych.
 • Wspieranie podmiotów sieci współpracy w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych czy procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz  rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju eksportu.
 • Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania klastra w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu.
 • Reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach, krajowych i międzynarodowych.
 • Rozwój współpracy międzynarodowej z organizacjami pokrewnymi, w tym z klastrami.
 • Promocja działalności klastra oraz jej członków, a także promocja wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów.
 • Prowadzenie działalności lobbingowej.
 • Doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzania na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych.
 • Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w klastrze podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, możliwych do finansowania z funduszy UE i innych.
 • Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych
 • Wspólne (klastrowe) publikacje branżowe.

Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasięgiem i oddziaływaniem teren województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Z uwagi na rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra przedsiębiorstw i organizacja spoza wymienionych województw, przewiduje się dalszy terytorialny rozwój klastra.