Dziewczyna trzymająca drzewo ze znakiem "recyklingu"
(Fot. Fotolia)

Uwaga, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych! Zapraszamy Was do udziału w konkursie „odpadowym”, którego tematem jest recykling odpadów.
Odzyskiwaniu i przetwarzaniu materiałów, jakie każdego dnia wyrzucamy do śmieci, przyświeca słuszny cel – jak do niego jednak przekonać dorosłych?

Spróbujcie ideę recyklingu przedstawić w krótkim, 60-sekundowym filmie!
TUTAJ do pobrania: Regulamin, karta zgłoszenia, oświadczenie rodzica i oświadczenie uczestnika. (.DOC, 462KB)

Regulamin konkursu

 „przeTWORZENIE: spot o recyklingu”

      I. Ogólne zasady konkursu

 1. Organizatorem Konkursu „przeTWORZENIE: spot o recyklingu”, zwanego dalej Konkursem, jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach ul. Mała 1, 59-100 Polkowice Tel./fax: 76 840 14 90, e-mail: biuro@zgzm.pl.
 2. Konkurs trwać będzie od 20 marca do 20 maja 2017 r.
 3. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o odpadach komunalnych w kontekście ich dalszego przetwarzania i zachęcanie do prawidłowych zachowań dotyczących postępowania z odpadami, poszerzenie świadomości mieszkańców w zakresie celowości segregacji odpadów,  jak również nabycie i doskonalenie umiejętności uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi instrumentami promocji (kamera, telefon komórkowy, inne).
 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu 8 gmin członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. Chocianowa, Gaworzyc, Grębocic, Jerzmanowej, Pęcławia, Polkowic, Przemkowa i Radwanic.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz członków Komisji Konkursowej.
 6. Prace są realizowane i zgłaszane zespołowo.
 7. Szkoła, biorąca udział w Konkursie, zwana dalej Uczestnikiem, może zgłosić do udziału w Konkursie dowolną ilość zespołów, składających się maksymalnie z trzech uczniów oraz przynajmniej jednego opiekuna/koordynatora (osoba dorosła).

      II. Wymagania pracy konkursowej

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego spotu/filmu nt. recyklingu odpadów, czyli ich odzyskiwania i dalszego przetwarzania. Spot/film może trwać maksymalnie 60 sekund. Praca konkursowa musi otrzymać także tytuł adekwatny do tematyki.
 2. Spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego itp., zapisany na płycie DVD w postaci jednego pliku video w formacie DV-avi, MXF lub MPEG4.
 3. Muzyka i efekty dźwiękowe oraz grafiki i materiały video wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia a z tym związane obciążają uczestników Konkursu. W przypadku wykorzystania muzyki lub efektów dźwiękowych w materiale należy: 3.a) dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej – w przypadku wykorzystania komercyjnej muzyki, grafiki lub video, b) dołączyć informacje o licencji, na której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym linkiem do danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy – w przypadku wykorzystania muzyki, grafiki lub materiałów video udostępnionych bezpłatnie, c) każdorazowo umieścić w napisach końcowych autora muzyki i spełnić wszystkie warunki wykorzystanej licencji, np. dla licencji Creative Commons: .
 4. Grafiki i materiały video wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.
 5. Za grafiki i materiały video uznaje się: fragmenty programów telewizyjnych, filmów, gier, teledysków, logotypy, animacje, zdjęcia itp.
 6. Do płyty należy dołączyć kartę opisową filmu zawierającą nazwę konkursu, tytuł spotu, pełną nazwę szkoły oraz imiona i nazwiska autorów spotu.
 7. Spot/film musi dotyczyć tematyki związanej z segregacją odpadów – zgodną z zasadami obowiązującymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – i w interesujący sposób zachęcać widzów do zapoznania się z jego treścią.
 8. Spot konkursowy ma być pracą grupową, przy czym grupa może składać się maksymalnie z pięciu osób.
 9. Pracę konkursową zawierającą płytę z filmem i kartę opisową oraz prawidłowo wypełnione Oświadczenia, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu, należy złożyć do 20 maja 2017 r., do 10.00 w sekretariacie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice.
 10. Organizator nie odsyła spotów zgłoszonych do udziału w konkursie, w tym spotów zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu.

      III. Zasady konkursu

 1. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac konkursowych.
 2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do spotu reklamowego.
 4. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autorów oraz miejscowości zamieszkania, w celach promocyjnych i edukacyjnych (stosownie do potrzeb Organizatora),  między innymi na stronie internetowej Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że prace nie nadają się one do publicznej prezentacji.

      IV. Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Uczestnik zgłaszając spot do Konkursu oświadcza, że: a) posiada (w szczególności po pozyskaniu od uprawnionych organów) pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich, b) osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
 2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku ze spotem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wykorzystania wizerunku osoby małoletniej konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego.
 3. Uczestnik oświadcza, iż spot nie był wykorzystywany do udziału w innym konkursie.
 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem nagrodzenia zgłoszonego przez niego spotu, przenosi nieodpłatnie – z dniem ogłoszenia wyników Konkursu – na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego autorskie prawa majątkowe do spotu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5. W analogicznym zakresie, do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z przesłanego na Konkurs spotu, w tym dla potrzeb realizacji celu Konkursu, w szczególności jego oceny przez Komisję Konkursową.
 5. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4, Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczoną w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzonym spotem na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) tj.: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.
 7. Uczestnik oświadcza, pod warunkiem nagrodzenia jego pracy w Konkursie, iż wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w przedstawionym przez niego spocie, w tym na korzystanie i rozporządzanie zmodyfikowanym spotem.
 8. Uczestnik, który zawarł w spocie materiały, których nie jest autorem, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do tych materiałów w zakresie umożliwiającym realizację jego zobowiązań względem Organizatora.
 9. W przypadku zastosowania w spocie materiałów, które są dostępne na zasadzie wolnych licencji, Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie w tym względzie, w którym przedstawia również źródło ich pochodzenia, w szczególności zgodnie z postanowieniami rozdziału II ust. 3 i 4 Regulaminu.

      V. Ocena prac

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
 2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora: www.zgzm.pl oraz na fanpage’u Związku na Facebooku.
 3. W ocenie prac będą brane pod uwagę między innymi:
  a) zgodność spotu z tematem konkursu,
  b) oryginalność oraz pomysłowość wykonania,
  c) kompozycja i walory artystyczne,
  d) poziom merytoryczny pracy.
  e) wartość techniczną spotu.
 4. Prace, które nie będą spełniać wymogów regulaminowych oraz prace zgłoszone po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą ocenianie.
 5. Komisja Konkursowa dokona oceny prac i rozstrzygnie Konkurs nie później nić do dnia 20 maja 2017 r.
 6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

      VI. Nagrody

 1. Prace zostaną ocenione i nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
 2. Organizator przewiduje nagrodzenie laureatów trzech pierwszych miejsc:- Szkoły– komplet 500 szt. worków (po 100 szt. zielonych i po 200 szt. niebieskich oraz żółtych), do pojemników, przeznaczonych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie placówki; szkoła, z której praca zdobędzie I miejsce w konkursie otrzyma dodatkowo zgniatarkę ścienną do butelek;- Uczniowie:I miejsce – nagroda rzeczowa o łącznej wartości do 450 zł; nagrodami będą słuchawki bezprzewodowe;
  II miejsce – nagroda rzeczowa o łącznej wartości do 300 zł; nagrodami będą głośniki bluetooth;
  III miejsce – nagroda rzeczowa o łącznej wartości do 150 zł; nagrodami będą pendrive’y z wtyczką mikro USB o pojemności 32 GB
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na inny ekwiwalent.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia puli nagród, a także do innego ich podziału w przypadku gdyby nadesłane spoty nie spełniały kryteriów określonych w Regulaminie, co jednak nie spowodowało niezakwalifikowania lub wykluczenia ich przez Organizatora z Konkursu.
 5. W przypadku, gdy Laureat nie będzie mógł odebrać nagrody podczas uroczystości wręczenia nagród, nagroda będzie do odebrania w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  w Polkowicach.
 6. Nagrody w konkursie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz.851 z późn. zm.)

      VII. Warunki udziału w konkursie

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  • Zgłoszenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu.
  • Dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczeń do 20 maja 2017 r.
  • Zgłoszenia należy składać osobiście, pocztą w siedzibie ZGZM ul. Mała 1, 59-100 Polkowice w godzinach pracy Związku lub za pomocą e-mail: biuro@zgzm.pl od 20 marca 2017 r. do 20 maja 2017 r. (list z dopiskiem: Konkurs „przeTWORZENIE: spot o recyklingu”).

      VIII. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich opiekunów będą wykorzystane wyłącznie
  w celu wywiązania się Organizatora z jego zobowiązań przy przeprowadzaniu Konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego nazwiska jako autora pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania zwycięzców, przeprowadzenia wywiadu oraz podania wyników do publicznej wiadomości.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub zmiany jego terminów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 4. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz.612).
 5. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Mirosława Bożyńska, tel. 76 740 14 72.
 6. Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszenia zostaną udostępnione na stronach internetowych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – www.zgzm.pl oraz na fanpage’u ZGZM na Facebooku.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych terminów.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia;
 2. Oświadczenie Uczestnika;
 3. Oświadczenie opiekuna prawnego.