Przypominamy, że właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w ZGZM pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

Zmiana danych w już złożonych deklaracjach – np. dotycząca innej liczby gospodarstw, zmiany właściciela lub sprzedaży nieruchomości – to również powód, dla którego właściciele nieruchomości muszą złożyć nowe deklaracje. I powinni to zrobić w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany.
Przypomnijmy, że informacje ujęte w deklaracjach mogą mieć wpływ na wysokość należnej opłaty za odpady.

W przypadku sprzedaży nieruchomości lub posiadania domu (mieszkania), w którym nikt nie zamieszkuje należy złożyć tzw. deklarację zerową. Na formularzu – w rubryce przeznaczonej na podanie liczby gospodarstw domowych – wpisuje się „0”.
Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.