Głosowanie przy stoleZgromadzenie ZGZM przyjęło sprawozdanie finansowe Związku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. Pracę Zarządu w ubiegłym roku oceniono pozytywnie.
Zarząd Związku otrzymał absolutorium jednogłośnie.
Przypomnijmy, że ubiegłoroczny budżet ZGZM określały:
– dochody – w wysokości 12 mln 360 tys. 591 zł,
– wydatki – w wys. 17 mln 82 ty. 40 zł,
– przychody – w wys. 5 mln 42 tys. 612 zł
oraz rozchody – w wys. 321 tys. 170 zł.
Rok budżetowy zamknięto planowanym deficytem w wys. 4 mln 721 tys. 449 zł. Deficyt ten zostanie pokryty z wolnych środków, pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także komisja rewizyjna Związku.
Członkowie Zgromadzenia podjęli również kilka innych uchwał, m.in. o zmianach w Statucie Związku, zmianach w tegorocznym budżecie, a także o udzieleniu pomocy pomocy finansowej w formie dotacji celowej.