Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.
Informuję, że zgodnie z uchwałą nr IV/34/15 Zgromadzenia Związku opłatę za gospodarowanie opłatami komunalnymi, właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać, z góry i bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc.
Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych:
35,00 zł gospodarstwo wieloosobowe
17,50 zł gospodarstwo jednoosobowe
Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych: iloczyn liczby pojemników i stawki za dany pojemnik.
Terminy płatności w 2018 r.:
15 stycznia 2018 r.                                          16 lipca 2018 r.
15 lutego 2018 r.                                              16 sierpnia 2018 r.
15 marca 2018r.                                               17 września 2018 r.
16 kwietnia 2018r.                                          15 października 2018 r.
15 maja 2018r.                                                 15 listopada 2018 r
15 czerwca 2018r.                                            17 grudnia 2018 r.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać na indywidualny rachunek bankowy, dedykowany dla wskazanej w deklaracji nieruchomości.
W przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości ma obowiązek poinformować organ podatkowy składając nową deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian.
Niezapłacenie opłaty w terminie, skutkuje przekazaniem należności wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę na drogę postępowania egzekucyjnego.