Od1 lutego 2016 r. część nieruchomości niezamieszkanych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z odpadów komunalnych będzie rozliczać się podobnie, jak mieszkańcy. Oto najważniejsze zasady, które będą je obowiązywać.
Nie wszyscy
Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia ZGZM, systemem odpadowym będą objęte jednostki sektora finansów publicznych – m.in. urzędy instytucji państwowych (ZUS, KRUS, policja) i samorządowych (urzędy gmin), szkoły, przedszkola, żłobki, zakłady budżetowe (zakłady gospodarki komunalnej), ośrodki kultury, publiczne zakłady opieki zdrowotnej rządowej oraz osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą (firmy, przedsiębiorstwa, spółki) – które według stanu na dzień 15 października 2015 r. zatrudniały w związku z tą działalnością na umowę o pracę powyżej 20 osób.
Deklaracje
Z dniem 1 lutego 2016 r. stracą ważność umowy, jakie wszystkie te zakłady i instytucje podpisały z firmami wywożącymi ich odpady komunalne. Należy zatem te umowy wypowiedzieć. Co ważne, większość umów uwzględnia trzymiesięczny okres wypowiedzenia – żeby więc było ono skuteczne, należy je złożyć do końca października 2015 r.
Zamiast umów każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości niezamieszkanej ma obowiązek złożyć w siedzibie ZGZM (przy ul. Małej 1 w Polkowicach) tzw. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy to zrobić w terminie od 1 do 30 listopada 2015 r. Formularz deklaracji można pobrać TUTAJ (.PDF, 695KB)
Jakie odpady
System dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a więc podobnych do tych, które powstają w gospodarstwach domowych, m.in. wszelkiego rodzaju opakowania, resztki żywności, papier. Zasada ta nie dotyczy odpadów, będących skutkiem prowadzonej działalności gospodarczej, np. odpadów przemysłowych.
Na terenie nieruchomości niezamieszkanych segregacja opadów jest obowiązkowa, to znaczy, że każdy właściciel powinien zaopatrzyć nieruchomość w odpowiednie pojemniki: w kolorze zielonym – na szkło, w kolorze niebieskim – na papier i w kolorze żółtym – na plastik, metal oraz opakowania wielomateriałowe. Odpady zmieszane powinny trafiać do pojemników w kolorze czarnym. W nieruchomościach objętych systemem nie stosuje się worków.
Opłaty
Wysokość opłaty zależy od ilości i wielkości pojemników na odpady zmieszane znajdujące się w danej nieruchomości. Przelicznikiem jest tu ilość zatrudnionych osób oraz ilość klientów (lub uczniów lub też – jak w przypadku hoteli i schronisk – ilość łóżek, czy ilość miejsc konsumpcyjnych w restauracji). Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w rozdziale 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (.PDF, 244KB) oraz w Uchwale w sprawie ustalenia stawki za opłaty za pojemnik o określonej pojemności (.PDF, 178KB). Opłaty należy uiszczać z góry, do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany po złożeniu deklaracji.
Jak odbiorą
Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkanych będą odbierane przez wybrane w przetargu Konsorcjum Wykonawców według ustalonego harmonogramu. Zgodnie z ogólną zasadą odpady zmieszane będą odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień, natomiast odpady segregowane nie rzadziej niż raz w miesiącu. Każda firma, urząd, szkoła może również zamówić usługę dodatkową i za odpłatnością zorganizować wywóz zgromadzonych odpadów zielonych, remontowych czy budowlanych. Może też bezpłatnie oddać takie odpady w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach – przy czym obowiązują limity: 0,5 tony rocznie dla odpadów zielonych, 1 tona dla mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz remontowych i budowlanych. Do czterech sztuk na rok ograniczono także możliwość oddania w Centralnym PSZOK-u zużytych opon. Szczegółowe zasady określa ta Uchwała (.PDF, 213KB) Zgromadzenia ZGZM.