Kary za niezłożenie deklaracji za odpady

Od 1 czerwca 2020 r. na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wprowadzono dwie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami: od liczby mieszkańców  i od gospodarstwa domowego (dla gospodarstw składających się z trzech i więcej osób).  Zmiana ta generowała konieczność zaktualizowania złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za odpady.

Mimo upływu terminu na złożenie zaktualizowanej deklaracji, nadal są właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnili tego obowiązku!

Wobec powyższego informujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – strażnicy miejscy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W myśl art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości  „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.” W postępowaniu mandatowym grzywna może wynosić do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.”