W związku z licznymi telefonami dotyczącymi wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami informujemy, że stawka ta nie uległa zmianie w nowym roku.

Przypominamy, że na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obowiązują dwie metody naliczania opłaty:

  • od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – w wysokości 35 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,
  • od gospodarstwa domowego – w wysokości 105 zł za każde gospodarstwo domowe, (trzy lub więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym).

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą kompostować wszystkie wytworzone bioodpady i skorzystać i skorzystać z ulgi w wysokości:

  • 2 zł za każdą osobę – przy wyborze metody „od mieszkańca”,
  • 6 zł od gospodarstwa domowego – przy wyborze metody „od gospodarstwa domowego”.

 

Opłatę należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wpłaty dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy właściciela nieruchomości.