W większości gmin na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego znajdują się Osiedlowe PSZOK-i, w których segregujemy tworzywa sztuczne i metale, szkło i papier. Niestety w punktach tych obserwuje się nieprawidłowości polegające na pozostawianiu odpadów pod pojemnikami lub błędach w segregacji. W ostatnim czasie Polkowicka Dolina Recyklingu – firma odbierająca odpady, zwraca też uwagę na obecność gruzu i innych odpadów poremontowych w pojemnikach do segregacji.

 

Odpowiednia segregacja odpadów przez mieszkańców jest niezwykle ważna. Odbiór czystych frakcji odpadów surowcowych umożliwia ich odzysk w procesach recyklingu. Ponadto obecność gruzu w odpadach zbieranych selektywnie może doprowadzić do zniszczenia maszyn i urządzeń linii sortowniczych, których naprawy wiążą się z wysokimi kosztami. Wpływa to na koszty gospodarowania odpadami, a co za tym idzie na comiesięczną opłatę za śmieci.

 

Zarówno odpadów budowlanych, jak i pozostałych odpadów problemowych można pozbyć się w PSZOK-ach na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego tj.: w Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34A, w Koźlicach 65A (gm. Gaworzyce), w Polkowicach, przy ul. Działkowej 18, w Przemkowie, przy ul. Ceglanej 6A i Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6.

W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można nieodpłatnie pozbyć się też starych mebli, zużytych opon, zepsutej pralki, trawy i gałęzi, przeterminowanych leków, baterii i akumulatorów itp.

Mieszkańcy, którzy nie mogą dowieźć odpadów na PSZOK mogą skorzystać z odpłatnej usługi dodatkowej na podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane, zielone, wielkogabarytowe oraz elektroodpady. Usługę można zamówić w Polkowickiej Dolinie Recyklingu Sp. z o.o. pod nr 76 847 91 30.

 

Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ciążącego na właścicielu nieruchomości, grozi sankcją w postaci zastosowania podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami70,00 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość lub 210,00 zł od gospodarstwa domowego. W przypadku nieruchomości wielolokalowych, sankcje za brak segregacji są nakładane na wszystkich mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

W związku z powyższym przypominamy o konieczności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.