Regulamin


Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach

Rozdział I
Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach (zwanego dalej: Centralny PSZOK).
 2. Właścicielem Centralnego PSZOK jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (dalej Związek).
 3. Centralny PSZOK zlokalizowany jest w Polkowicach przy ul. Działkowej 18.
 4. Z Centralnego PSZOK mogą bezpłatnie korzystać właściciele nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami na terenie Związku (z zastrzeżeniem zapisów rozdziału IV niniejszego Regulaminu) oraz odpłatnie właściciele nieruchomości nieobjętych systemem gospodarowania odpadami na terenie Związku, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów Regulaminu.
 5. Do nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami na terenie Związku zalicza się:
  • nieruchomości zamieszkane, których właściciele uiścili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • nieruchomości niezamieszkane zlokalizowane w części nieruchomości mieszanej, których właściciele uiścili opłatę za gospodarowanie odpadami.
 6. Nieruchomości mieszane są to nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. Do nieruchomości nieobjęte systemem gospodarowania odpadami na terenie Związku zalicza się nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne, których właściciele nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Związku.
 8. Centralny PSZOK jest czynny:
  • od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 19.00,
  • w soboty w godz. 10.00 – 15.00,
   z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Centralny PSZOK prowadzi: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

Rozdział II

Zasady przyjmowania odpadów

 1. W Centralnym PSZOK przyjmowane są wyłącznie segregowane odpady komunalne:

w ilościach nieograniczonych:

  • odpady opakowaniowe (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe),
  • odpady ulegające biodegradacji,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe*,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe*,
  • odpady niebezpieczne,
  • odpady tekstyliów i odzieży,
  • popioły,
  • ziemia i kamienie.

w ilościach ograniczonych:

  • mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych objętych systemem:
  • zużyte opony – do 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe;
  • właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem:
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – do1 Mg rocznie,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów – do1 Mg rocznie,
  • zużyte opony – do 4 szt. rocznie.
 1. W Centralnym PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  • odpady zawierające azbest,
  • szyby samochodowe i części samochodowe,
  • opony pochodzące z działalności rolniczej oraz gospodarczej,
  • szkło zbrojeniowe i hartowane,
  • zmieszane odpady komunalne.
 2. Przed przyjęciem odpadów właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są:
  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość oraz adres nieruchomości, z której pochodzą odpady poprzez okazanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, umowy najmu, umowy dzierżawy,
  • wypełnić Oświadczenie o pochodzeniu odpadów dostarczonych do CPSZOK (załącznik nr 1 do Regulaminu), w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania odpadów.
 3. W sytuacji, gdy do Centralnego PSZOK dostarczane są odpady komunalne z nieruchomości zamieszkanej przez osobę nie będącą właścicielem danej nieruchomości, osoba ta zobowiązana jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku, zobowiązani są potwierdzić pochodzenie odpadów z nieruchomości objętej systemem poprzez:
  • okazanie kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • upoważnienia dla osoby dostarczającej odpady ,
  • oraz wypełnienie Oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczonych do CPSZOK (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 5. Właściciele nieobjętych systemem nieruchomości niezamieszkanych mają możliwość dostarczenia odpadów na Centralny PSZOK za opłatą zgodnie z cennikiem przyjęcia odpadów na Centralnym PSZOK. Przed przyjęciem odpadów zobowiązani są do złożenia zlecenia wykonania usługi przyjęcia odpadów do Centralnego PSZOK w Polkowicach według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
 6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Centralnego PSZOK, po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i rodzaju odpadów, ich pochodzenia i zabezpieczenia oraz zważenia.
 7. Upoważniony pracownik Centralnego PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w następujących sytuacjach:
  • dostarczone odpady będą pochodziły spoza terenu Związku;
  • dostarczający odpady nie okaże się dokumentem tożsamości oraz nie przedstawi innych dokumentów potwierdzających pochodzenie odpadów z terenu Związku;
  • dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie przyjmowanych odpadów określonym w pkt 1 rozdz. II Regulaminu lub zostały wymienione w pkt 2 rozdz. II Regulaminu;
  • dostarczone odpady mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
  • gdy ma podejrzenie, iż odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.

W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do Centralnego PSZOK odpadów, pracownik Centralnego PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.

Rozdział III

Zasady funkcjonowania Centralnego PSZOK

 1. Transport odpadów do Centralnego PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Wjazd na teren Centralnego PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika Centralnego PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do Centralnego PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.
 3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Centralnego PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.
 4. Dostarczający odpady zobowiązany jest do umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, paletach lub pomieszczeniach, zgodnie ze wskazaniem pracownika Centralnego PSZOK.
 5. Odpady powinny być dostarczone w takiej formie i ilości, aby możliwe było ich swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
 6. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny zawierać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
 7. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
 • przestrzegania zaleceń pracowników obsługi Centralnego PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów komunalnych oraz sposobu poruszania się po terenie Centralnego PSZOK,
 • uprzątnięcia pozostawionych w miejscu rozładunku resztek odpadów,
 • bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, w tym niepalenia papierosów,
 • zachowania wymogów bezpieczeństwa,
 • zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,
 • stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

Rozdział IV

Odpłatność

 1. W przypadku dostarczenia odpadów w ilości większej niż w określonych limitach tj.:

A. dla nieruchomości zamieszkanych objętych systemem:

  •  zużyte opony – do 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe,
   właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości określonej na podstawie ilości dostarczonych odpadów i obowiązującego cennika. Płatność kartą na miejscu, transakcja potwierdzona fakturą.

B. dla nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – do1 Mg rocznie,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów – do1 Mg rocznie,
  • zużyte opony – do 4 szt. rocznie.
   właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w fakturze, przesłanej po zakończeniu miesiąca, wystawionej na podstawie ilości dostarczonych odpadów i obowiązującego cennika.
 1. W przypadku dostarczenia odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości niezamieszkanej z terenu Związku nieobjętej systemem gospodarowania odpadami, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w fakturze, wystawionej na podstawie ilości dostarczonych odpadów i obowiązującego cennika, zgodnie
  ze złożonym zleceniem przyjęcia odpadów do Centralnego PSZOK.
 2. Właściciele nieruchomości niezamieszkanej nieobjętej systemem gospodarowania odpadami będący osobami fizycznymi, zobowiązani są uiścić opłatę na miejscu. Płatność kartą, transakcja potwierdzona fakturą.
 3. Właściciele nieruchomości niezamieszkanej nieobjętej systemem gospodarowania odpadami będący przedsiębiorcami, zobowiązani są do zapłaty należności wskazanych na fakturze, przesłanej po zakończeniu miesiąca.

Cennik przyjęcia odpadów do Centralnego PSZOK stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować karami administracyjnymi.

Regulamin Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach obowiązuje od 09.07.2020 r.

Regulamin Centralnego PSZOK dostępny jest na stronie internetowej:

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.

Cennik usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów w Centralnym PSZOK w Polkowicach dostępny na stronie Centralnego PSZOKU.