Regulamin konkursu „Dzień bez opakowań foliowych”

poniedziałek, 23 stycznia 2023 r.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   
 1. Konkurs „Dzień bez opakowań foliowych”” na Facebooku (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Regulamin Konkursu będzie dostępny w czasie jego trwania na stronie internetowej www.zgzm.pl
 3. Organizatorem Konkursu jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Małej 1.
 4. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu „Związek Gmin Zagłębia Miedziowego”, na społecznościowym portalu Facebook.
 5. Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz promocja ZGZM.
 6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, ze zm.).
 7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook ani z nim związany.
 1. UCZESTNICY
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu będą posiadały konto osobiste na Facebooku.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia laureatów.
 3. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia laureatów. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 1. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu „Związek Gmin Zagłębia Miedziowego” na społecznościowym portalu Facebook komentarz będący odpowiedzią na zadane pytanie konkursowe.
 2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 3. Konkurs wygrywa 10 osób, które jako pierwsze umieszczą komentarz z odpowiedzią pod postem konkursowym na społecznościowym portalu Facebook.
 4. W komentarzu pod postem konkursowym nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu – znajdą się tam także informacje o terminie i miejscu odbioru nagrody. Nie zgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 5. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: m.sitnicka@zgzm.pl, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
 6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
 1. a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
 2. b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu;

 

 1. NAGRODY
 1. Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest kubek termiczny
 2. Pula nagród: 10 szt.