Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie przygotowane i zorganizowane miejsce gdzie mieszkańcy mogą legalnie pozbyć się problemowych odpadów komunalnych. PSZOK-i umożliwiają mieszkańcom pozbywanie się m. in. mebli, opon, zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów niebezpiecznych, gruzu itd.

Obecność PSZOK w gminie ma same zalety. Stworzenie dla mieszkańców możliwości bieżącego i nieodpłatnego pozbywania się nietypowych i problematycznych odpadów wpływa na zmniejszenie incydentów zaśmieceń lasów, pól i osiedlowych PSZOK-ów, eliminuje dzikie wysypiska oraz nielegalne spalanie odpadów w gospodarstwach domowych, które są nagminnym problemem w miejscowościach oddalonych od Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ponadto odpowiednie przechowywanie odpadów na terenie punktu niweluje ryzyko zanieczyszczenia i skażenia środowiska, odpady gromadzone na PSZOK trafiają do recyklerów i dostają drugie życie, a te które nie nadają się do obróbki są odpowiednio utylizowane. Kolejną zaletą PSZOK są wiaty na przedmioty przeznaczone do ponownego użycia znajdujące się w punkcie. Mieszkańcy mogą w nich pozostawić rzeczy, które są w dobrym stanie i nadają się do dalszego użytku, ale już z nich nie korzystamy lub zabrać te, z których ktoś już zrezygnował i dać im drugie życie.

Mimo oczywistych zalet PSZOK, zdarzają się osoby nieprzychylne tego typu inwestycjom, które obawiają się smrodu, brudu i szczurów lub odstraszają je takie hasła jak magazynowanie odpadów niebezpiecznych. Na szczęście nie są to słuszne obawy. PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci! Jest to ogrodzone, zadbane miejsce, stale monitorowane, nad którym nadzór pełnią wykwalifikowani pracownicy, a odpady przekazywane przez mieszkańców są na bieżąco odbierane i przewożone do Instalacji Komunalnej lub do recyklera. Odpady na terenie PSZOK są przechowywane tymczasowo w specjalnych kontenerach przeznaczonych na konkretną frakcję odpadów. Taki sposób przechowywania ułatwia utrzymanie porządku w punkcie, zapobiega mieszaniu się poszczególnych frakcji oraz uniemożliwia zanieczyszczenie środowiska i wpływ czynników atmosferycznych na odpady. Obawa o nieprzyjemne zapachy może wynikać jedynie ze zbiórki bioodpadów. Jednak do punktów dostarczane są jedynie trawa, liście i gałęzie, a nie odpady kuchenne, które fermentując wytwarzają nieprzyjemny zapach. Ponadto konieczność opróżnienia kontenerów jest na bieżąco zgłaszana przez pracowników obsługujących punkt.

Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego funkcjonują trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: w Polkowicach, Radwanicach i Grębocicach. Planowana jest budowa kolejnych trzech punktów: w gminie Gaworzyce, Przemków i Chocianów.

Mieszkańcy gmin, w których istnieją punkty nie zgłaszają żadnych uciążliwości wynikających z i funkcjonowania PSZOK, a nawet są zadowoleni z możliwości pozbycia się zalegających w domu odpadów problemowych bez konieczności dalekich podróży do punktów w sąsiednich gminach.