Mieszkańcy gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice wkrótce nie będą musieli wozić problemowych odpadów do Centralnego PSZOK-u. Podobne obiekty będą mieć na swoim terenie.

KONTENERY NA ŚMIECI

W gminnych Punktach – podobnie jak w Centralnym PSZOK-u – odpady będzie się wyrzucać do kontenerów z rampy.

To już pewne: ZGZM podpisał w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę. Za ponad 4 mln 727 tys. zł w czterech gminach powstaną punkty, w których będzie można bezpłatnie oddać m.in. sprzęt elektryczny, przeterminowane leki, meble, odpady drewniane, szklane, odzież, popioły, farby czy gruz. W sumie – aż 28 różnego rodzaju odpadów z gospodarstw domowych. Nie będą tu natomiast gromadzone odpady zmieszane, metal i odpady zawierające azbest.
Co nie mniej ważne, na budowę i wyposażenie punktów Związek otrzyma dofinansowanie w wysokości 85 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych  projektu.
– O rozbudowie naszego systemu, by był on jeszcze bardziej przyjazny dla mieszkańców, mówiliśmy już od wejścia w życie nowych przepisów, czyli od 2013 r. – przypomniał przewodniczący ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Tak jak w przypadku budowy Centralnego PSZOK-u w Polkowicach i sieci naszych Osiedlowych Punktów we wszystkich gminach, tak i tym razem szukaliśmy pieniędzy z zewnętrznych źródeł. Udało się.
Inwestycja będzie realizowana w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, finansowanego przez Unię Europejską. Do grudnia 2018 r. w Chocianowie, Grębocicach, Przemkowie i Radwanicach – na łącznej powierzchni 12 tys. m kw. powstaną cztery podobne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Głównym elementem punktów będzie utwardzony plac z zadaszoną rampą rozładunkową (ok. 1600 m kw.). To tu będą wjeżdżać samochody i stąd mieszkańcy będą wyrzucać odpady do pojemników. Pozostałe elementy punktu, to właśnie odpowiednie kontenery oraz pojemniki na odpady, pomieszczenia na zużyty sprzęt EE, na odpady niebezpieczne i na przedmioty do ponownego użycia, a także waga samochodowa i kontener socjalno-biurowy dla pracownika obsługi.
Wiadomo, że budowniczy Punktów ma zadbać również o całą infrastrukturę techniczną, dojazdy, dojścia, instalacje elektryczne, kanalizacyjne, ogrodzenia, a nawet o powstanie ścieżki edukacyjnej.
– Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu, w formule „zaprojektuj i wybuduj” – powiedziała Dagmara Dobroć-Śnioszek, dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM. – W tej chwili rozpoczynamy procedury, związane z wyborem nadzoru budowlanego.
Zgodnie z planem, prace budowlane w terenie powinny ruszyć wiosną przyszłego roku. Dodajmy, że nowe PSZOK-i będą służyć mieszkańcom z terenu całego Związku, niezależnie od miejsca zamieszkania.

logotyp infRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

www.dreamsart.pl

logotyp fundusz spójności

www.dreamsart.pl