W 2015 r. z terenu ZGZM – z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych – zebrano 23 503,3 tony różnego rodzaju odpadów. Dane pochodzą z najnowszej „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi”.

Najwięcej, oczywiście, było w tej masie odpadów zmieszanych – ponad 17 tys. ton, z czego 9 888,2 t zebrano z obszarów miejskich, a 7 263,8 t na wsiach . Wśród frakcji wysegregowanych ilościowo wyróżniają się opakowania ze szkła (1278,2 t) i zmieszane odpady opakowaniowe (1417 t) oraz opakowania z papieru (646,1 t).

Odpady zmieszane trafiły do regionalnych instalacji w Polkowicach i Głogowie, gdzie poddano je procesom przekształcania fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego – wszystko po to, by zmniejszyć masę, która ostatecznie trafi na składowiska. W efekcie na składowiskach unieszkodliwiono 8 343,5 t odpadów zmieszanych i 526,7 t odpadów z czyszczenia ulic i placów.
Co stało się z odpadami, które ulegają biodegradacji – a więc z makulaturą, tłuszczami jadalnymi, odpadami kuchennymi i zielonymi?

Blisko 610 ton opakowań z papieru i tektury przekazano do recyklingu, czyli dalszego przerobu i produkcji nowych przedmiotów; 496,4 ton odpadów zielonych trafiło na kompostownie, a 1,3 olejów i tłuszczy jadalnych poddano recyklingowi materiałowemu.
Do dalszego przetworzenia, obróbki lub odzysku w ub. r. przekazano również:
– 497,9 t odpadów z betonu, gruzu betonowego z rozbiórek i remontów,
– 408,7 t zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
– 13,3 t gleby, ziemi, kamieni,
– 1,1 t materiałów izolacyjnych,
– 394,2 t zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu,
– 0,3 t urządzeń zawierających freony,
– 0,1 t zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
– 0,86 t leków,
– 379 t odpadów wielkogabarytowych.

Generalnie ilość zebranych (z nieruchomości) i odebranych (w Centralnym PSZOK) odpadów na terenie ZGZM wrasta. Oto dane z czterech ostatnich lat:
2012 r. – 20 397,92 t,  2013 r. – 21 545,12 t,  2014 r. – 22 823,74 t,  2015 r. – 24 783,7 t.

Więcej zebrano również frakcji segregowanych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu): 3412,7 t w 2015 r. ( w porównaniu do 929 t w r. 2012).
Ponad trzykrotnie zwiększyły się ilości odpadów z naszego terenu, które poddano recyklingowi.

Poziomy recyklingu w 2015 ZGZM