Szanowni Mieszkańcy Polkowic!

W lutym tego roku udostępniono Państwu pojemniki półpodziemne do gromadzenia bioodpadów, wyposażone w zamki. Klucze do nich przekazali Państwu zarządcy nieruchomości.

Pojemniki te stanowią punkt gromadzenia odpadów dla konkretnych nieruchomości, co wynika z zawartych umów dzierżawy tych pojemników. Zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, mieszkańcy powinni korzystać wyłącznie z pojemników do zbierania odpadów komunalnych przeznaczonych dla ich nieruchomości. Nie wolno wrzucać odpadów do pojemników innych właścicieli nieruchomości.

Taki zapis ma na celu wyodrębnienie odpadów powstałych na konkretnej nieruchomości i wiąże się z odpowiedzialnością za przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki odpadów. Nieprawidłowa segregacja ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

Przypominamy, że za brak selektywnej zbiórki odpadów grozi wszczęcie postępowania administracyjnego, w wyniku którego wydana zostanie decyzja ustalająca podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, która, w zależności od metody jej ustalenia, wynosi obecnie:

64 zł – za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość,

188 zł – od gospodarstwa domowego.

Jak Państwo wiecie, bioodpady należy wrzucać do pojemników wyłącznie luzem (tj. bez worków). Prawda jednak jest gorzka. W pojemnikach na bioodpady można znaleźć znaczne ilości innych odpadów. Są to m.in. worki i torebki, w których mieszkańcy zbierają odpady. W pojemnikach jednak znaleźć można o wiele więcej… odzież, butelki, puszki, czy odpady zmieszane.

Zaobserwowane zanieczyszczenia mogą wynikać z podrzucania odpadów przez osoby nieuprawnione do korzystania z pojemników. Zgłaszane były przypadki podrzucania odpadów przez osoby nie mieszkające na danej nieruchomości. Spółka odbierająca odpady także zgłasza nietypowe zanieczyszczenia w pojemnikach półpodziemnych, mogące stanowić odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej. Są to przypadki świadczące o bezprawnym korzystaniu z pojemników objętych dzierżawą i mające wpływ na koszty całego systemu, co z kolei przekłada się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zamykanie pojemników wyeliminuje takie procedery, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o stosowanie zamknięcia w pojemniku na bioodpady.