Płaskie bombki w stylu Wielkanocnym

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego ogłasza konkurs na „Ekologiczną ozdobę wielkanocną”.
Konkurs jest adresowany do społeczności szkół podstawowych, a zadaniem uczestników jest wymyślenie i stworzenie ozdoby wielkanocnej przy użyciu jak największej ilości surowców wtórnych.
Zamiast wyrzucać – wykorzystajcie plastikowe, metalowe i papierowe odpady do zbudowania ozdoby, która wprowadzi na szkolne korytarze atmosferę Świąt Wielkanocnych. Zgodnie z umieszczonym poniżej Regulaminem konkursu, „Ekologiczna ozdoba wielkanocna” powinna mieć co najmniej 100 cm wysokości i powinna być pracą zespołową. Grupę autorów mogą tworzyć uczniowie maksymalnie dwóch klas. Każda szkoła może zgłosić jedną pracę konkursową.
Autorzy najpiękniejszych i najbardziej ekologicznych ozdób otrzymają zestawy firmowych upominków ZGZM, nagrody czekają również na zwycięskie szkoły: to ścienna zgniatarka do butelek – za zajęcie pierwszego miejsca oraz komplety 500 worków do segregacji odpadów – dla placówek, które zajmą trzy pierwsze miejsca.
(Ilustracja: www.zwiatremipodwiatr-ana.blogspot.com)

REGULAMIN KONKURSU
„Ekologiczna ozdoba wielkanocna”

I. Ogólne zasady konkursu.

 1. Organizatorem Konkursu „Ekologiczna ozdoba wielkanocna” zwanego dalej Konkursem jest: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach ul. Mała 1, 59-100 Polkowice Tel./fax: 76 840 14 90, e-mail: biuro@zgzm.pl
 2. Konkurs trwać będzie od 13 marca do 7 kwietnia 2017 roku.
 3. Celem konkursu jest propagowanie wśród mieszkańców postaw proekologicznych
  w zakresie segregacji odpadów i zachęcenie do prawidłowych zachowań dotyczących postępowania z nimi poprzez przekształcenie surowców wtórnych w nowe użyteczne przedmioty.
 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie szkoły podstawowe z terenu 8 gmin członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz członków Komisji Konkursowej.

II. Wymagania pracy konkursowej

 1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej ekologicznej ozdoby wielkanocnej z odpadów oraz nadanie nazwy pracy konkursowej, która będzie przedstawiać ideę segregacji lub recyklingu.
 2. Prace powinny być wykonane w całości lub w części z surowców wtórnych tj. plastiku, szkła, papieru, aluminium, opakowań wielomateriałowych.
 3. Powstałe prace muszą zostać zaprezentowane na terenie szkoły biorącej udział w konkursie, znajdować się w ogólnodostępnym dla uczniów i rodziców miejscu oraz posiadać walor edukacyjny.
 4. Ozdoby mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną lub z wykorzystaniem technik komputerowych oraz posiadać formę przestrzenną; zakłada się, że minimalna wysokość pracy powinna wynosić ok. 100 cm.
 5. Prace mogą być wykonane wyłącznie w grupach składających się maksymalnie z uczniów dwóch oddziałów klasowych.
 6. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową.

III. Ocena prac

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
 2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora: www.zgzm.pl.
 3. W ocenie prac będą brane pod uwagę między innymi:
  • zgodność z tematem konkursu,
  • oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania,
  • kompozycja i walory artystyczne,
  • poziom merytoryczny pracy.
  • oryginalność pracy.
 4. Prace, które nie będą spełniać wymogów regulaminowych oraz prace zgłoszone po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą ocenianie.
 5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

IV. Nagrody

 1. Prace zostaną ocenione i nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
 2. Organizator przewiduje nagrodzenie laureatów trzech najlepszych prac:
  • – szkoły:
   • I miejsce – zgniatarka ścienna do butelek oraz komplet 500 worków do segregacji odpadów;
   • II i III miejsce – komplet 500 worków do segregacji odpadów;
  • – uczniowie zaangażowani w utworzenie ozdób otrzymają komplet cennych gadżetów firmowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inny ekwiwalent.
 5. W przypadku, gdy laureat nie będzie mógł odebrać nagrody podczas uroczystości wręczenia nagród, nagroda będzie do odebrania w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.
 6. Nagrody w konkursie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz.851 z późn. zm.).

V. Warunki udziału w konkursie

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest:
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu.
 3. Dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej.
 4. Zgłoszenia należy składać osobiście, pocztą w siedzibie ZGZM ul. Mała 1, 59-100 Polkowice w godzinach pracy Związku lub za pomocą e-mail: biuro@zgzm.pl od 31 marca 2017 r. z dopiskiem: Konkurs „Ekologiczna ozdoba wielkanocna”.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich opiekunów będą wykorzystane wyłącznie w celu wywiązania się Organizatora z jego zobowiązań przy przeprowadzaniu Konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego nazwiska jako autora pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania zwycięzców, przeprowadzenia wywiadu oraz podania wyników do publicznej wiadomości.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub zmiany jego terminów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 6. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz.612).
 7. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Mirosława Bożyńska, tel. 76 840 14 72.
 8. Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (www.zgzm.pl) oraz na fanpage’u Związku na Facebooku.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych terminów.

Karta zgłoszenia (.DOC, 35KB)