Odpady zmieszane i popiół


Odpady zmieszane to te, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można ponownie wykorzystać. Odpady te należy wrzucać do pojemnika na odpady nieposegregowane. Odpadów zmieszanych nie wolno wrzucać ani wlewać do kanalizacji.

Odpady zmieszane z naszych domów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zostaną wywiezione do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Trzebczu.

Do odpadów tych należą:

  • zużyte środki higieny osobistej (jak wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne)
  • zużyte obuwie, wilgotny i zabrudzony papier oraz folia
  • odchody zwierząt domowych
  • papierosy, pety
  • szkło stołowe (np. talerze, miski, szklanki)
  • guma, styropian
  • worki od odkurzacza
  • skóra, pędzle, pisaki i długopisy
  • odpady kuchenne (nie dotyczy osób, które kompostują bioodpady)
  • popiół (nie dotyczy miejscowości, w których ZGZM zorganizuje na popiół specjalne pojemniki)

Uwaga: Nie pal śmieci w domowych piecach, kominkach ani w ognisku na posesji. Plastik, guma, farba, lakier, kleje itd. uwalniają do atmosfery trujące pyły i gazy, które drażnią oczy i drogi oddechowe, mogą uszkodzić nerki, wątrobę i układ nerwowy, działają rakotwórczo. Toksyny zanieczyszczają też glebę i przenikają do wód gruntowych, a stamtąd do upraw i gospodarstw hodowlanych. Narażasz siebie, swoich bliskich i sąsiadów.

Popiół

Popioły – żużle i popioły paleniskowe – z palenisk domowych należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Ze względów bezpieczeństwa, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by popiół był schłodzony i szczelnie zamknięty w opakowaniu. Można też zawieźć popiół do Centralnego PSZOK-u.
Zasada wyrzucania popiołu do odpadów zmieszanych nie obowiązuje w miejscowościach, w których ZGZM zorganizuje na popiół specjalne pojemniki.

Uwaga: Żużle z kotłów można zagospodarować do utwardzania powierzchni dróg przy posesjach. Nie wolno do tego jednak używać popiołów (ponieważ wiatr szybko może je rozproszyć).