Odpady zmieszane i popiół


Wyrzucamy: Odpady te należy wrzucać do pojemnika w kolorze czarnym na odpady zmieszane.

Odpady zmieszane to te, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można ponownie wykorzystać.

Odpady zmieszane z naszych domów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zostaną wywiezione do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Trzebczu.

Do odpadów tych należą:

  • zużyte środki higieny osobistej (jak wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne)
  • zużyte obuwie, wilgotny i zabrudzony papier oraz folia
  • odchody zwierząt domowych
  • papierosy, pety
  • szkło stołowe (np. talerze, miski, szklanki)
  • guma, styropian
  • worki od odkurzacza
  • skóra, pędzle, pisaki i długopisy
  • odpady kuchenne (nie dotyczy osób, które kompostują bioodpady)
  • popiół (nie dotyczy miejscowości, w których ZGZM zorganizuje na popiół specjalne pojemniki)

Uwaga: Nie pal śmieci w domowych piecach, kominkach ani w ognisku na posesji. Plastik, guma, farba, lakier, kleje itd. uwalniają do atmosfery trujące pyły i gazy, które drażnią oczy i drogi oddechowe, mogą uszkodzić nerki, wątrobę i układ nerwowy, działają rakotwórczo. Toksyny zanieczyszczają też glebę i przenikają do wód gruntowych, a stamtąd do upraw i gospodarstw hodowlanych. Narażasz siebie, swoich bliskich i sąsiadów.

Popiół

Popioły – żużle i popioły paleniskowe – z palenisk domowych należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Ze względów bezpieczeństwa, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by popiół był schłodzony i szczelnie zamknięty w opakowaniu. Można też zawieźć popiół do Centralnego PSZOK-u.
Zasada wyrzucania popiołu do odpadów zmieszanych nie obowiązuje w miejscowościach, w których ZGZM zorganizuje na popiół specjalne pojemniki.

Uwaga: Żużle z kotłów można zagospodarować do utwardzania powierzchni dróg przy posesjach. Nie wolno do tego jednak używać popiołów (ponieważ wiatr szybko może je rozproszyć).