W związku z nowym systemem gospodarki odpadami na terenie ZGZM właściciele nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty powinni pamiętać o tym, by wypowiedzieć dotychczasowe umowy na wywóz odpadów.

Znajdź swoją umowę

Dotychczas za wywóz odpadów płaciliśmy prywatnej firmie. Umowy były zawierane przez właścicieli lub administratorów nieruchomości we własnym zakresie. Znajdowały się w niej zapisy, dotyczące obowiązków firmy odbierającej odpady, czas trwania i termin płatności, ilość udostępnionych pojemników oraz częstotliwość wywozu odpadów.

Każda umowa zawierała również informację co do sposobu jej wypowiedzenia. Po 1 lipca 2013 r. mieszkańcy ZGZM będą bowiem uiszczać opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach. Dotychczasowa współpraca z prywatną firmą musi więc zostać zakończona w zakresie dotyczącym odbioru odpadów komunalnych.
Jeśli umowa z firmą „zaginęła”, można zwrócić się do firmy, wywożącej nasze śmieci o wydanie duplikatu. Można to zrobić telefonicznie lub pisemnie – firma ma obowiązek dostarczyć nam kopię umowy.

Wypowiedz umowę

Gdy umowę mamy już przed sobą, zwróćmy uwagę na zapis, dotyczący czasu trwania umowy: może być określony lub nieokreślony.
Gdy w umowie  nie określono terminu wypowiedzenia, możemy ją rozwiązać w każdym możliwym terminie, z jednym zastrzeżeniem: zróbmy to ze skutkiem na koniec czerwca 2013 r.

Jaki jest okres wypowiedzenia? Jeden lub trzy miesiące – każda firma ustala to samodzielnie.
Przy klauzuli o trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia złóżmy wypowiedzenie najpóźniej do 31 marca 2013r. Gdy okres wypowiedzenia to 1 miesiąc, pismo musi trafić najpóźniej do 31 maja 2013 r.

Pamiętajmy, że w naszym interesie jest, żeby wypowiedzieć umowę odpowiednio wcześnie. W przeciwnym razie może zdarzyć się, że przez pewien okres będziemy płacić podwójnie – firmie oraz ZGZM w Polkowicach.

Co powinno zawierać wypowiedzenie?

Powołajmy się na numer umowy, dane właściciela nieruchomości, dane adresata. Umieśćmy następującą treść:
„W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami wypowiadam umowę nr ………. z dnia ……………….. o świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z zachowaniem (tutaj wpisujemy okres wypowiedzenia na naszej umowie) ……………… miesięcznego okresu wypowiedzenia”.
Ważne: nie zapomnijmy podpisać dokumentu!
Pamiętajmy, że w naszym interesie jest, żeby wypowiedzieć umowę odpowiednio wcześnie. W przeciwnym razie może zdarzyć się, że przez pewien okres będziemy płacić podwójnie – firmie oraz ZGZM w Polkowicach.