Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na początku przyszłego roku otworzy dwa kolejne  Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Nowe punkty powstają w Przemkowie, przy ul. Ceglanej 6A oraz w gminie Gaworzyce w miejscowości Koźlice 65A.

Obecnie na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego funkcjonują trzy PSZOK-i: w Polkowicach przy ul. Działkowej 18, w Radwanicach przy ul. Stolarskiej 6 oraz w Grębocicach przy ul. Spółdzielczej 34A. Mieszkańcy gmin członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. gmin Chocianów, Jerzmanowa, Gaworzyce, Grębocice, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice, a od przyszłego roku także mieszkańcy gmin Kotla i Żukowice, mogą dowolnie korzystać z każdego PSZOK-u, bez względu na to, w której gminie członkowskiej mieszkają.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsca, gdzie mieszkańcy mogą legalnie i bezpiecznie pozbyć się wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym, w szczególności tych, których nie można pozbywać się w przydomowych pojemnikach. Do PSZOK-ów mieszkańcy mogą przywozić m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne gabaryty, zużyte opony, odpady budowlane, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, tekstylia, popioły, złom, ale też tworzywa sztuczne, papier i szkło. Należy jedynie pamiętać, że nie są przyjmowane odpady zmieszane, a wszystkie przywiezione odpady należy posegregować do odpowiednich kontenerów. Obowiązuje też limit przyjmowanych opon – 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe. Odpady od mieszkańców przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Poza swoją podstawową funkcją, PSZOK-i pełnią także rolę punktu wymiany przedmiotów z drugiej ręki. W punktach znajdują się wiaty na przedmioty do ponownego użycia. W wiacie można pozostawić rzeczy w dobrym stanie, nadające się do dalszego użytku, z których już nie korzystamy. Jednocześnie można zabrać te przedmioty, z których ktoś już zrezygnował i dać im drugie życie. Przyjmowane tam są m.in. akcesoria dziecięce, wózki, rowery, narty, meble, instrumenty muzyczne itp. Jest to świetne rozwiązanie, dzięki któremu niechciane przedmioty mają szanse znaleźć nowego właściciela, zamiast stać się odpadem. PSZOK-i są też miejscem edukacji ekologicznej. Związek umożliwia grupom zorganizowanym zwiedzanie punktu, które zakończone jest zabawami edukacyjnymi oraz ekologicznymi warsztatami. W trakcie pobytu na PSZOK są omawiane rodzaje zbieranych w punkcie odpadów, ich proces przetwarzania, recyklingu lub unieszkodliwiania oraz jak ich nieprawidłowe pozbywanie się może wpłynąć na środowisko.

Koszty budowy obu punktów wyniosły prawie 6,5 mln zł. Na zadanie Związek pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3,4 mln zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 1 mln zł oraz 300 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pozostałe środki na sfinansowanie inwestycji to wkład Gmin Przemków i Gaworzyce, na terenie których zostaną wybudowane PSZOK-i, a także środki budżetowe Związku.

Już w styczniu zapraszamy do korzystania z nowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przemkowie i Koźlicach. Na pierwszych stu mieszkańców oddających swoje odpady czekają upominki!