Nieruchomości poza systemem


Właściciele takich nieruchomości gospodarują swoimi odpadami na dotychczasowych zasadach, we własnym zakresie podpisując umowy na odbiór odpadów. Umowę taką można zawrzeć jedynie z firmą, wpisaną do Rejestru działalności regulowanej (rejestr jest dostępny w Biurze ZGZM lub na stronach internetowych Związku Gmin Zagłebia Miedziowego, lub w zakładce Rejestr działalności regulowanej

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych nie mają obowiązku składania w ZGZM deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odbiór odpadów rozliczają się bezpośrednio z wykonawcą usługi, według jego cennika.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych mogą segregować odpady do pojemników lub worków, przy czym obowiązuje kolorystyka, odpowiadająca poszczególnym frakcjom: kolor żółty – na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe, kolor niebieski – na papier, kolor zielony i biały – na odpady szklane, kolor brązowy- odpay ulegające biodegradacji.

Worki do segregacji odpadów powinny mieć pojemność 60 lub 120 litrów.

Ważne!
Odbiór wszystkich odpadów zebranych na terenie nieruchomości niezamieszkanych odbywa się w sposób ustalony z wykonawcą usługi. Właściciele takich nieruchomości nie mogą pozbywać się swoich odpadów w Osiedlowych PSZOK-ach.

Określone przez firmy stawki nie mogą być jednak wyższe od górnych stawek ustalonych przez Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w dniu 15 lutego 2022 r.

Uchwała nr XXIII/111/22, Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 15 lutego 2022 r., w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych.