Nieruchomości poza systemem


Właściciele takich nieruchomości gospodarują swoimi odpadami na dotychczasowych zasadach, we własnym zakresie podpisując umowy na odbiór odpadów. Umowę taką można zawrzeć jedynie z firmą, wpisaną do Rejestru działalności regulowanej (rejestr jest dostępny w Biurze ZGZM lub na stronach internetowych Związku Gmin Zagłebia Miedziowego, lub w zakładce Rejestr działalności regulowanej

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych nie mają obowiązku składania w ZGZM deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odbiór odpadów rozliczają się bezpośrednio z wykonawcą usługi, według jego cennika.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych mogą segregować odpady do pojemników lub worków, przy czym obowiązuje kolorystyka, odpowiadająca poszczególnym frakcjom: kolor żółty – na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe, kolor niebieski – na papier, kolor zielony i biały – na odpady szklane, kolor brązowy- odpay ulegające biodegradacji.

Worki do segregacji odpadów powinny mieć pojemność 60 lub 120 litrów.

Ważne!
Odbiór wszystkich odpadów zebranych na terenie nieruchomości niezamieszkanych odbywa się w sposób ustalony z wykonawcą usługi. Właściciele takich nieruchomości nie mogą pozbywać się swoich odpadów w Osiedlowych PSZOK-ach.

Określone przez firmy stawki nie mogą być jednak wyższe od górnych stawek ustalonych dla nieruchomości niezamieszkanych przez ZGZM. Od 1 października 2015 r. stawki te wynoszą brutto:

Dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

 1)        za pojemnik 0,11 m3 – 23,00 zł

2)        za pojemnik 0,12 m3 – 23,00 zł

3)        za pojemnik 0,24 m3 – 45,00 zł

4)        za pojemnik 1,1 m3 – 210,00 zł

5)        za pojemnik 1,5 m3 – 288,00 zł

6)        za pojemnik 1,8 m3 – 345,00 zł

7)        za pojemnik 2,0 m –  383,00 zł

8)        za pojemnik 2,5 m3 – 479,00 zł

9)        za pojemnik 3 m3 – 375,00 zł

10)     za pojemnik 5 m3 – 958,00 zł

11)      za pojemnik 7 m3 – 1341,00 zł

12)      za pojemnik 8 m3 – 1522,00 zł

13)      za pojemnik 8 m3 – 1917,00 zł

14)      za worek 0,06 ,3 – 9,50 zł

15)      za worek 0,12 m3 – 19,00 zł

Dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny:

1) za pojemnik 0,11 m3 – 33,00 zł

2) za pojemnik 0,12 m3 – 33,00 zł

3) za pojemnik 0,24 m3 – 63,00 zł

4) za pojemnik 1,1 m3 – 294,00 zł

5) za pojemnik 1,5 m3 – 403,00 zł

6) za pojemnik 1,8 m3 – 483,00 zł

7) za pojemnik 2,0 m3 – 536,00 zł

8) za pojemnik 2,5 m3 – 670,00 zł

9) za pojemnik 3 m3 – 805,00 zł

10) za pojemnik 5 m3 – 1341,00 zł

11) za pojemnik 7 m3 – 1877,00 zł

12) za pojemnik 8 m3 – 2146,00 zł

13) za pojemnik 10 m3 – 2684,00 zł

14) za worek 0,06 m3 – 14,00 zł

11) za worek 0,12 m3 – 27,00 zł