Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
Instalacja do mechaniczno-biologicznego
przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów
zielonych i innych bioodpadów – Kompostownia
Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne
ul. Komunalna 3
67-200 Głogów
ul. Komunalna 3
67-200 Głogów
ul. Komunalna 3
67-200 Głogów
ul. Rzeszotarska
59-220 Legnica
ul. Rzeszotarska
59-220 Legnica
ul. Rzeszotarska
59-220 Legnica
ul. Zielona 3
59-300 Lubin
ul. Zielona 3
59-300 Lubin
ul. Zielona 1
59-300 Lubin
ul. Działkowa 20
59-100 Polkowice
ul. Zielona 1
59-300 Lubin
ul. Działkowa 20
59-100 Polkowice
ul. Działkowa 20
59-100 Polkowice