Informujmy, iż zgodnie z uchwałą nr IV/34/15 Zgromadzenia Związku opłatę
za gospodarowanie opłatami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani
są uiszczać, z góry i bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc.

Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych:

– 35,00 zł gospodarstwo wieloosobowe

– 17,50 zł gospodarstwo jednoosobowe

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać na indywidualny rachunek bankowy dedykowany dla wskazanej w deklaracji nieruchomości. Niezapłacenie opłaty w terminie skutkuje przekazaniem należności wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę na drogę postępowania egzekucyjnego.