Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach funkcjonuje od 1 kwietnia 2015 r. Ideą stworzenia Punktu było umożliwienie mieszkańcom z terenu Związku, pozbywania się w dogodny sposób każdego problemowego odpadu komunalnego. Po trzech latach funkcjonowania Punkt cieszy cię coraz większym zainteresowaniem, na co jednoznacznie wskazuje wzrost liczby odwiedzających to miejsce.

Centralny PSZOK daje możliwość oddawania takich odpadów jak: tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, ubrania i tekstylia, odpady zielone z przydomowych ogródków oraz popioły.

Centralny PSZOK otwarty jest sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 19.00, natomiast w soboty od godziny 10.00 do godziny 15.00. Szeroki wachlarz godzin otwarcia Punktu umożliwia pozbycie się odpadów mieszkańcom Związku, także pracującym w systemie zmianowym.

Otwarcie Centralnego PSZOK z pewnością przyczyniło się do zwiększenia ilości wysegregowanych odpadów, co z kolei pozytywnie wpływa na  ilości odpadów trafiających do recyklingu. W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r. zebrano łącznie 6.232,954 Mg wysegregowanych odpadów komunalnych. Większość  tych odpadów stanowiły:

– odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

– odpady wielkogabarytowe,

– zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

– odpady ulegające biodegradacji,

– zużyte opony.

Przypominamy, że od mieszkańców z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie!