Zgromadzenie ZGZM przyjęło w dniu 21 grudnia 2017r. uchwałę w sprawie budżetu Związku. Formułują go dwie kwoty: dochody 15 mln 949 tys.742 zł  oraz  17 mln  56 1tys.  815 zł wydatki.
Podobnie jak w poprzednich latach, działalność Związku będzie skupiona na zadaniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym – na osiągnięciu wymaganych przepisami poziomów zagospodarowania tych odpadów.
Osiągnięcie,  tak wysokich współczynników określonych przepisami prawa, wymaga jeszcze szerszego zakresu usług, a co za tym idzie –ponoszenia adekwatnych kosztów za gospodarowanie odpadami. Dodajmy, że konsekwencją nieosiągania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów są z kolei wysokie kary finansowe.
Prognozuje się, że łączne dochody Związku na rok 2018 będą wyższe o 3.421.186 zł (27,30%) w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017. Wzrost dochodów wynika w szczególności z pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Punktów Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Chocianów, Grębocice, Przemków, Radwanice.
Założono, że w 2018 r. ZGZM z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami osiągnie dochód w wysokości 10 mln  910 tys. 794 zł, zaś wpływy z dodatkowych usług (tj. dzierżawy pojemników, odbioru gruzu i odpadów zielonych) wyniosą 434 tys. zł. Uzyskane tą drogą pieniądze Związek przeznaczy na realizowanie zadań związanych z gospodarką odpadami.
ZGZM w dalszym ciągu będzie współorganizatorem lokalnych imprez kulturalnych i sportowych. W 2018 r. finansowo wesprze Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie, Dzień Jagody w Chocianowie, Jarmark Kupiecki w Gaworzycach, Dożynki w Pęcławiu, Święto Wsi Polkowice, Dni Gminy Radwanice, Dożynki w Grębocicach, Dożynki w Jerzmanowej.