Rok 2013 będzie rokiem budowy systemu gospodarki odpadami. To z nim związana jest większość zaplanowanych wydatków ZGZM. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku na inwestycje przeznaczono ponad 30 mln zł.

Przyjęty przez przedstawicieli ośmiu członkowskich gmin projekt budżetu konsekwentnie realizuje wcześniejsze decyzje – przede wszystkim dotyczące przejęcia zadań w zakresie gospodarowania odpadami. Przypomnijmy, że Związek przystąpił do tych zadań poprzez zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Wyzwaniem jest osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów i ich odzysku na poziomie wymaganym przez nowe przepisy.

– Projekt budżetu na 2013 rok uwzględnia realizację tego zadania w sposób jaki nakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzn. wskazuje, iż z opłaty za gospodarowanie odpadami mogą być pokrywane koszty związane z transportem, odbieraniem i zagospodarowywaniem odpadów, utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz koszty administracyjne – czytamy w uzasadnieniu uchwały budżetowej. – Jako dochód systemu przyjęto, zgodnie z informacją Ministra Ochrony Środowiska, dochody z odpadów selektywnie zebranych.

Tak więc w przyszłym roku wydatki Związku będą związane przede wszystkim z przygotowaniem infrastruktury nowego śmieciowego systemu. W budżetowym dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska inwestycje pochłoną ponad 28,5 mln zł, z czego budowa centralnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (Centralny PSZOK) będzie kosztować ponad 6 mln 400 tys. zł, a wyposażenie i organizacja osiedlowych PSZOK-ów –ponad 17 mln zł.
Zanim ustawa wejdzie w życie (od 1 lipca 2013 r.), segregacja śmieci na terenie ośmiu gmin będzie się odbywać tak, jak dotychczas – na ten cel przeznaczono 333 tys. 600 zł.
W przyszłorocznym budżecie znalazły się także wydatki z innych dziedzin: turystyki (44 tys. 255 zł na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i odnowienie oznakowania na terenie gminy Chocianów), ochrony zdrowia (525 tys. zł – na program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz na cykliczne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządów ruchu lub uszkodzeniem układu nerwowego), kultury (140 tys. zł – na wsparcie organizacji Święta Miodu i Wina w Przemkowie oraz przegląd zespołów folklorystycznych z terenu ZGZM), kultury fizycznej i sportu (30 tys. na wsparcie organizacji wyścigu kolarstwa górskiego Maraton MTB o Puchar Wzgórz Dalkowskich), a wreszcie administracji publicznej.
Po stronie dochodów w budżecie zapisano kwotę ponad 20 mln 866 tys. zł. Pieniądze będą pochodziły ze składek gmin członkowskich:

  • Chocianów – 377 tys. 922 zł
  • Gaworzyce – 76 tys. 436 zł
  • Grębocice – 185 tys. 353 zł
  • Jerzmanowa – 391 tys. 820 zł
  • Pęcław – 34 tys. 540 zł
  • Polkowice – 3 mln 11 tys. 585 zł
  • Przemków – 221 tys. 976 zł
  • Radwanice – 144 tys. 24 zł,
    a także m.in. z opłat za gospodarowanie odpadami, z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym i z dodatkowych usług.

Wpływy do budżetu zasilić mają również planowane pożyczki i dotacje celowe (z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz dodatkowe wpłaty z gmin.