Bioodpady


Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązujące od 01.10.2019 r.
Dlaczego?

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z jego treścią jesteśmy zobowiązani do zbierania: odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Zbiórka odbywa się do pojemników w kolorze brązowym, oznaczonych napisem „BIO”

Pojemności pojemników:

  • nieruchomości zamieszkane: od 0,12 m3 do 1,1 m3 – w zależności od potrzeb,
  • części niezamieszkałe nieruchomości mieszanych: 0,12 m3 i 0,24 m3

W celu oszacowania ilości odpadów biodegradowalnych które będą odbierane z nieruchomości wielolokalowych, a tym samym pojemności pojemników należy wziąć pod uwagę liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomości oraz ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji. Badania morfologii odpadów komunalnych przeprowadzone przez ZGZM szacują, że około 30% odpadów komunalnych zmieszanych stanowią odpady ulegające biodegradacji.

Odpady odbierane są wyłącznie z pojemników. Odpady nie będą odbierane z worków. Pozostałe odpady biodegradowalne można nieodpłatnie przekazać do CPSZOK lub skorzystać z usługi dodatkowej polegającej na dostarczeniu i odebraniu pojemnika na odpady ulegające biodegradacji.

UWAGA:

Rekomenduje się wykorzystywanie pojemników z rusztem, dedykowanych do gromadzenia odpadów BIO, które dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie ewentualnych odorów.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbiórki odpadów biodegradowalnych, a także utrzymywać je w należytym stanie sanitarnym i porządkowym.

Kompostownik

  1. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej może zagospodarowywać odpady ulegające biodegradacji na własne potrzeby w przydomowym kompostowniku.
  2. Kompostownik powinien być w widoczny sposób wygrodzony.
  3. W przypadku posiadania kompostownika, którego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostu i właściwego kompostowania w nim wszystkich wytworzonych na nieruchomości bioodpadów, właściciel nie ma obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki do ich zbierania.
  4. Usytuowanie kompostownika musi uwzględniać przepisy § 36 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie usytuowania kompostownika (PDF, 939 KB)

Zbieramy:

obierki od warzyw, obierki i skórki owoców, zepsute owoce i warzywa, resztki pieczywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, kwiaty cięte i doniczkowe, trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.

Nie wrzucamy:

mięsa, kości, wędlin, odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu, płynnych odpadów kuchennych (zlewki)

Odpady wrzucamy do pojemnika luzem. Jeżeli odpady były zbierane w worku, to należy je wysypać do pojemnika, a worek, po opróżnieniu wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Jak często odbieramy?​

Rodzaj nieruchomości Częstotliwość odbioru
Zabudowa jednorodzinna okres letni (IV-X) 1 raz na 2 tygodnie okres zimowy (XI-III) 1 raz na 4 tygodnie
Zabudowa wielorodzinna okres letni(IV-X) 1 raz na tydzień okres zimowy (XI-III) 1 raz na 2 tygodnie