Bioodpady


Wyrzucamy: do brązowego pojemnika przy domu, możemy też wywieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), kompostować w przydomowym kompostowniku lub skorzystać z usługi dodatkowej na podstawienie kontenera i wywóz odpadów zielonych.

Do odpadów tych należą:

 • obierki od warzyw,
 • obierki i skórki owoców,
 • zepsute owoce i warzywa,
 • resztki pieczywa,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • kwiaty cięte i doniczkowe,
 • trawę, liście,
 • rozdrobnione gałęzie.

Do bioodpadów NIE NALEŻĄ:

 • mięsa,
 • kości,
 • wędlin,
 • odchodów zwierząt,
 • kamieni,
 • ziemi,
 • popiołu,
 • płynnych odpadów kuchennych (zlewki)

Pamiętaj, odpady wrzucamy do pojemnika luzem! Jeżeli odpady były zbierane w worku, to należy je wysypać do pojemnika, a worek, po opróżnieniu wyrzucić do pojemnika na zmieszane.

BIO bez limitu! Każdy mieszkaniec powinien wyposażyć się w taką liczbę pojemników na bioodpady, jaka jest mu potrzebna do optymalnego pozbywania się tej frakcji odpadów z terenu nieruchomości. Bioodpady odbierane są z tych pojemników w ramach uiszczonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadów. Posiadanie większej liczby pojemników nie wiąże się z dodatkową opłatą. DOTYCZY TYLKO FRAKCJI BIO!

Kompostownik:

 1. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej może zagospodarowywać odpady ulegające biodegradacji na własne potrzeby w przydomowym kompostowniku.
 2. Kompostownik powinien być w widoczny sposób wygrodzony.
 3. W przypadku posiadania kompostownika, którego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostu i właściwego kompostowania w nim wszystkich wytworzonych na nieruchomości bioodpadów, właściciel nie ma obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki do ich zbierania.
 4. Usytuowanie kompostownika musi uwzględniać przepisy § 36 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie usytuowania kompostownika (PDF, 939 KB)

NIE WYRZUCAJ BIO DO LASU! Jak już wcześniej wspomniano, odpadów BIO należy pozbywać się jedynie przez umieszczanie ich w brązowym pojemniku oznaczonym napisem „BIO”, przydomowym kompostowniku, bądź wywieźć do Centralnego PSZOK. Dlaczego nie możemy pozbywać się BIO w inny sposób? Podrzucanie bioodpadów z naszych podwórek powoduje zaburzenia funkcjonowania ekosystemów leśnych, przez co może dojść do wymarcia występujących wokół  drzewostanów. Poprzez rozkład, chociażby odpadów kuchennych, rozwijają się szkodliwe bakterie i grzyby, a smród przyciąga zwierzęta roznoszące groźne choroby: szczury, komary, muchy. Wysypane liście lub skoszona trawa w lesie niszczą na kilka lat ściółkę, hamują rozwój grzybni oraz powodują zamieranie roślin z najniższej warstwy. Groźne są również pryzmy wyrzucanych gałęzi, które podczas pożarów stwarzają dodatkowe zagrożenie.