Bioodpady


Pozbywamy się ich:

  • wyrzucając do brązowego pojemnika przy domu,
  • kompostując w przydomowym kompostowniku,
  • oddając do Centralnego PSZOK.

Zbieramy:

obierki od warzyw, obierki i skórki owoców, zepsute owoce i warzywa, resztki pieczywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, kwiaty cięte i doniczkowe, trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.

Nie wrzucamy:

mięsa, kości, wędlin, odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu, płynnych odpadów kuchennych (zlewki)
Odpady wrzucamy do pojemnika luzem!

Jeżeli odpady były zbierane w worku, to należy je wysypać do pojemnika, a worek, po opróżnieniu wyrzucić do pojemnika na zmieszane.

BIO bez limitu!

Każdy mieszkaniec powinien wyposażyć się w taką liczbę pojemników na bioodpady, jaka jest mu potrzebna do optymalnego pozbywania się tej frakcji odpadów z terenu nieruchomości. Bioodpady odbierane są z tych pojemników w ramach uiszczonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadów. Posiadanie większej liczby pojemników nie wiąże się z dodatkową opłatą.

DOTYCZY TYLKO FRAKCJI BIO!

NIE WYRZUCAJ BIO DO LASU!

Jak już wcześniej wspomniano, odpadów BIO należy pozbywać się jedynie przez umieszczanie ich w brązowym pojemniku oznaczonym napisem „BIO”, przydomowym kompostowniku, bądź wywieźć do Centralnego PSZOK.

Dlaczego nie możemy pozbywać się BIO w inny sposób?

Podrzucanie bioodpadów z naszych podwórek powoduje zaburzenia funkcjonowania ekosystemów leśnych, przez co może dojść do wymarcia występujących wokół  drzewostanów. Poprzez rozkład, chociażby odpadów kuchennych, rozwijają się szkodliwe bakterie i grzyby, a smród przyciąga zwierzęta roznoszące groźne choroby: szczury, komary, muchy. Wysypane liście lub skoszona trawa w lesie niszczą na kilka lat ściółkę, hamują rozwój grzybni oraz powodują zamieranie roślin z najniższej warstwy. Groźne są również pryzmy wyrzucanych gałęzi, które podczas pożarów stwarzają dodatkowe zagrożenie.

Kompostownik

  1. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej może zagospodarowywać odpady ulegające biodegradacji na własne potrzeby w przydomowym kompostowniku.
  2. Kompostownik powinien być w widoczny sposób wygrodzony.
  3. W przypadku posiadania kompostownika, którego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostu i właściwego kompostowania w nim wszystkich wytworzonych na nieruchomości bioodpadów, właściciel nie ma obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki do ich zbierania.
  4. Usytuowanie kompostownika musi uwzględniać przepisy § 36 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie usytuowania kompostownika (PDF, 939 KB)

Jak często odbieramy?​

Rodzaj nieruchomości Częstotliwość odbioru
Zabudowa jednorodzinna okres letni (IV-X) 1 raz na 2 tygodnie okres zimowy (XI-III) 1 raz na 4 tygodnie
Zabudowa wielorodzinna okres letni(IV-X) 1 raz na tydzień okres zimowy (XI-III) 1 raz na 2 tygodnie