Zgromadzenie Związku na wczorajszym posiedzeniu oceniło ubiegłoroczną pracę ZGZMZgromadzenie Związku na wczorajszym posiedzeniu oceniło ubiegłoroczną pracę ZGZM. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przyjęto bez uwag i jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium.
Dochody ZGZM w 2015 r. wyniosły 10 mln 800 tys. 394 zł, czyli 99,84% zakładanej wielkości. Wydatki zaplanowano w kwocie ponad 10 mln, ale ostatecznie były niższe i wyniosły 9 mln 381 tys. 249 zł. Ostatecznie budżet Związku zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 1 mln 419 tys. zł. Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, wyniosła ponad 831 tys. 500 zł.
W roku budżetowym Związek nie planował przychodów zwrotnych budżetu. Rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki zrealizowano w planowanej wysokości 321 tys. 170 zł. Na koniec 2015 r. zadłużenie Związku wynosiło nieco ponad 5 mln 640 tys. 839 zł.
Przedłożone sprawozdanie finansowe wcześniej pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.