Opłaty


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Ikona finanse

Budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne

Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obowiązują dwie metody naliczania opłaty:

  • od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – w wysokości 32 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,
  • od gospodarstwa domowego – w wysokości 94 zł za każde gospodarstwo domowe, przy czym metodę tą stosuje się dla gospodarstw domowych składających się z trzech lub więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry i bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wpłaty dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy właściciela nieruchomości.

Zniżka dla kompostujących bioodpady we własnym zakresie

W przypadku kompostowania wszystkich wytworzonych w domu bioodpadów,  w przydomowym kompostowniku mieszkańcom nieruchomości jednorodzinnych przysługuje zwolnienie z części opłaty.

Kwota zwolnienia wynosi:

  • 1 zł za każdą osobę – przy wyborze metody „od mieszkańca”,
  • 4 zł od gospodarstwa domowego – przy wyborze metody „od gospodarstwa domowego”.

W przypadku korzystania z ulgi bioodpady nie będą odbierane z pojemnika.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zgromadzenie Związku w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr XV/70/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Budownictwo mieszane – nieruchomości niezamieszkałe

Opłaty za pojemnik/worek
Pojemność worka Stawka
60 l 9,00 zł
120 l 18,00
Pojemność pojemnika Stawka
0,12m3 6,30 zł
0,24m3 12,60 zł
1,1m3 58,20 zł

W zamian za wniesioną opłatę, z części niezamieszkanej nieruchomości odbierane będą wyłącznie odpady komunalne wytworzone przez pracowników lub klientów poszczególnych rodzajów działalności. Odpady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak np. opakowania po towarach w punktach handlowych, powinny być zagospodarowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w ramach odrębnych umów. Wnoszenie opłaty na rzecz Związku nie zwalnia przedsiębiorców z konieczności przeanalizowania swoich indywidualnych sytuacji pod kontem obowiązku wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).