ZMIANA METODY NALICZENIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA OD 01.06.2020 r.

Od kiedy?

Od 1 czerwca 2020 r. zmianie ulega metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tego dnia na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego będą obowiązywały dwie metody naliczania opłaty:

 • od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – w wysokości 32 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,
 • od gospodarstwa domowego – w wysokości 94 zł za każde gospodarstwo domowe, przy czym metodę tą stosuje się dla gospodarstw domowych składających się z trzech lub więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym.

Zniżka dla kompostujących bioodpady we własnym zakresie

Jednocześnie wprowadzone zostanie zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

Kwota zwolnienia będzie wynosić:

 • 1 zł za każdą osobę – przy wyborze metody „od mieszkańca”,
 • 4 zł od gospodarstwa domowego – przy wyborze metody „od gospodarstwa domowego”.

Czy należy złożyć nową deklarację ?

Zmiana metody naliczania opłaty wymaga złożenia deklaracji na nowym druku.

Druk deklaracji wraz z objaśnieniami, jak należy ją wypełnić zostanie dostarczony w najbliższych dniach do skrzynek pocztowych wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych.

Udostępniamy również film instruktażowy, który ułatwi poprawne wypełnienie deklaracji.

Uwaga !!!

Za mieszkańców budynków wielolokalowych i lokali komunalnych, deklarację składa zarządca budynku: spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, zakład komunalny itp.

Termin regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie. Opłatę w wysokości zadeklarowanej zgodnie z nową metodą należy wpłacać na dotychczasowy indywidualny rachunek, do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc, począwszy od 15.06.2020 r.

OBJĘCIE NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI OD 01.06.2020 r.

Jakie nieruchomości zostaną dodatkowo objęte związkowym systemem gospodarki odpadami?

Od 1 czerwca 2020 r. do związkowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostają włączone nieruchomości mieszane, czyli takie, które w części stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2b oraz art. 6j ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Oznacza to, że od 1 czerwca 2020 r. odpady komunalne wytworzone w wyniku prowadzonej działalności w lokalach użytkowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych będzie odbierać Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.- działająca na zlecenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Czy należy złożyć nową deklarację ?

Objęcie nieruchomości mieszanych związkowym systemem gospodarki odpadami wiąże się z obowiązkiem złożenia dla tych nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszenia na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA !!

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu, w tym przypadku obowiązek złożenia deklaracji i wnoszenia opłaty, obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową ( art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Deklarację należy złożyć do Biura Związku niezwłocznie, tak aby zapewnić odbiór odpadów od 1 czerwca 2020 r.

 

Udostępniamy również film instruktażowy, który ułatwi poprawne wypełnienie deklaracji.

Jakie są nowe zasady gospodarowania ?

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 czerwca 2020 r. regulują uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zgodnie z tymi aktami prawa miejscowego na części niezamieszkanej nieruchomości mieszanej obowiązkowa jest segregacja wytworzonych odpadów komunalnych w podziale na pięć frakcji:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • bioodpady,
 • odpady zmieszane.

Jak należy gromadzić odpady ?

Odpady należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach przeznaczonych dla każdej części nieruchomości mieszanej, tj.:

 • dla części zamieszkanej,
 • części niezamieszkanej nieruchomości (lokali użytkowych).

Pojemność pojemników i worków przeznaczonych dla części niezamieszkanej powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów tak, aby nie doprowadzić do ich przepełnienia, przy czym musi to być co najmniej:

 • jeden pojemnik o poj. 0,12 m³ na odpady komunalne zmieszane,
 • jeden pojemnik o poj. 0,12 m³ na bioodpady

oraz

 • 3 worki o poj. 120 l do zbierania papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

Czy można korzystać z jednego kompletu pojemników dla całej nieruchomości ?

W przypadku braku miejsca na ustawienie oddzielnych kompletów pojemników dla części zamieszkanej i niezamieszkanej nieruchomości, dopuszcza się, za zgodą Związku, możliwość gromadzenia odpadów w pojemnikach przeznaczonych dla części zamieszkanej nieruchomości. Wówczas miesięczna ilość odpadów dla części niezamieszkanej (lokali użytkowych) ustalana jest jako liczba worków poszczególnych frakcji odpadów, w następujący sposób:

 1. dla zmieszanych odpadów komunalnych – na podstawie norm określonych w §11 Regulaminu, jednak nie mniej niż dwa worki 120 l miesięcznie,
 2. dla bioodpadów – na podstawie ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie mniej niż 2 worki 60 l miesięcznie,
 3. dla pozostałych frakcji odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale) – na podstawie ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie mniej niż po jednym worku 120 l na każdą z frakcji miesięcznie.

Jak będą odbierane odpady?

Odpady z części niezamieszkanej nieruchomości będą odbierane z następującą częstotliwością:

 • odpady zmieszane i bioodpady – raz na 2 tygodnie,
 • papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne – raz na 4 tygodnie.

Jakie są stawki opłaty za pojemnik/worek obowiązujące od 01.06.2020 r.?

Worek Stawka
60l 9,00 zł
120l 18,00 zł
Pojemnik Stawka
0,12m3 6,30 zł
0,24m3 12,60 zł
1,1m3 58,20 zł

Uwaga!

W zamian za wniesioną opłatę, z części niezamieszkanej nieruchomości odbierane będą wyłącznie odpady komunalne wytworzone przez pracowników lub klientów poszczególnych rodzajów działalności. Odpady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak np. opakowania po towarach w punktach handlowych, powinny być zagospodarowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w ramach odrębnych umów. Wnoszenie opłaty na rzecz Związku nie zwalnia przedsiębiorców z konieczności przeanalizowania swoich indywidualnych sytuacji pod kontem obowiązku wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Współczynniki niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji

Współczynnik średniej ilości tygodni w m-cu
4,33
Współczynniki częstotliwości odbioru odpadów co 14 dni
2,17
Współczynniki częstotliwości odbioru co 4 tygodnie
1,08

Jak można złożyć nową deklarację ?

Deklaracje można złożyć w następujący sposób :

 • osobiście w siedzibie Związku w Polkowicach przy ul. Małej 1 – z uwagi na ogłoszony stan epidemii bezpośredni kontakt z pracownikami Biura jest niemożliwy – przy wejściu znajduje się skrzynka, do której można wrzucić wypełnioną deklarację; podobne skrzynki, oznaczone logo ZGZM, są dostępne w urzędach gmin Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice,
 • przesłać drogą pocztową na adres Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice.
 • elektronicznie na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem http//www.epuap.gov.pl (dopuszczalne formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Instrukcja założenia konta e-puap i profilu zaufanego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 r. ze zm.)

Uchwała Nr XII/54/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2650/

Uchwała Nr XII/55/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2651/

Uchwała Nr XII/57/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2653/

Uchwała Nr XII/56/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2652/

Uchwała Nr XII/53/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2649/

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST