Nieruchomości NIEzamieszkane

Kto w systemie?

Do nieruchomości niezamieszkanych, które obejmuje system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego od 1.02.2016 r. należą:

 1. Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych;
 2. Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 3. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 4. Jednostki budżetowe;
 5. Samorządowe zakłady budżetowe;
 6. Agencje wykonawcze;
 7. Instytucje gospodarki budżetowej;
 8. Państwowe fundusze celowe;
 9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 10. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 11. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 12. Uczelnie publiczne;
 13. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 14. Państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 15. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
 16. Wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego;
 17. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, w związku z której prowadzeniem zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę, powyżej 20 osób, według stanu na dzień 15.10.2015 r. – z wyłączeniem cmentarzy i remiz ochotniczych straży pożarnych.

Zmniejszenie liczby zatrudnionych po dniu 15.10.2015 r. poniżej 21 osób nie wpływa na stosowanie uchwały, tzn. że właściciel nieruchomości niezamieszkanej, który w dniu 15.10.2015 r. lub po tym dniu, zatrudniał powyżej 20 pracowników, w przypadku zmniejszenia zatrudnienia poniżej tej liczby, nadal objęty będzie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonym przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego i zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Związku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem obowiązują zasady opisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz w innych uchwałach Zgromadzenia ZGZM, dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi. 

Pojemniki i opłaty

Na terenie nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem, dozwolone jest użytkowanie pojemników na odpady o następujących pojemnościach:

 • 0,12 m3;
 • 0,24 m3;
 • 1,1 m3;
 • 1,5 m3;
 • 5 m 3
 • 7 m3;
 • 10 m3;
 • 12 m3;
 • 20 m3;
 • Prasokontener o poj. 10 m3.

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne spoczywa na właścicielu danej nieruchomości.

Powinien to być minimum jeden pojemnik co najmniej 0,12 m3 na odpady zmieszane oraz 3 pojemniki  do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w kolorze niebieskim – na papier, żółtym – na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe i zielonym – na szkło) – o pojemności odpowiadającej ilości wytworzonych odpadów i częstotliwości ich odbioru.

 1. Stawki miesięcznych opłat za pojemniki na odpady – przy selektywnej zbiórce – wynoszą:
 • 0,12 m3 –  14,00 zł.,  
 • 0,24 m3 – 26,00 zł.,                                            
 • 1,1 m3 – 123,00 zł.,
 • 1,5 m3 – 168,00 zł.,
 • 5 m3 – 560,00 zł.,
 • 7 m3 – 789,00 zł.,
 • 10 m3 – 1.127,00 zł.,
 • 12 m3 – 1.352,00 zł.,
 • 20 m3 – 2.247,00 zł.,
 • prasokontener 10 m3 – 1.691,00 zł.,

Jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, opłata za dany pojemnik jest wyższa o ok. 1/4 podanej ceny.


Każda firma, szkoła czy urząd w naszym systemie ilość potrzebnych jej pojemników na odpady musi obliczyć na podstawie liczby pracowników, uczniów czy pacjentów. Każdy z nich tygodniowo wytwarza pewną ilość odpadów – i należy ją przy obliczeniach uwzględnić:

 • Dla budynków i obiektów użyteczności publicznej –10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 0,5 l tygodniowo na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;
 • Dla szkół -10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 2 l na każdego ucznia (studenta);
 • Dla żłobków i przedszkoli -10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 2 l tygodniowo na każde dziecko;
 • Dla lokali i punktów handlowych – 10 l tygodniowo na każdego pracownika;
 • Dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l tygodniowo na 1 miejsce konsumpcyjne, przy ustaleniu liczby miejsc konsumpcyjnych uwzględnia się miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
 • Dla zakładów produkcyjnych, usługowych, rzemieślniczych, magazynów, hurtowni, placów budowy – 10 l tygodniowo na każdego pracownika;
 • Dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, placówek leczniczych, noclegowni, schronisk itp. – 10 l tygodniowo na jedno łóżko i 10 l tygodniowo na każdego pracownika.

W obliczeniach należy uwzględnić pracowników faktycznie przebywających w nieruchomości – niezależnie od formy zatrudnienia (a więc tego, czy pracuje on na umowę o pracę, zlecenie, o dzieło, czy są stażystami, praktykantami czy pracownikami interwencyjnymi) – oraz tzw. średniomiesięczną absencję (zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie). W przypadku szkół i przedszkoli uwzględnia się średniomiesięczną frekwencję.

 

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST