Nieruchomości zamieszkane

Budownictwo wielorodzinne

Mieszkańcy bloków (punktowców, klatkowców) i kamienic

Swoich odpadów pozbywają się w Osiedlowych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 • Do odpowiedniego pojemnika (szarych, z szarą pokrywą) należy wrzucić odpady zmieszane
 • Do pozostałych – odpady posegregowane:
  • szkło (pojemnik zielony),
  • papier (pojemnik niebieski),
  • metal, plastik i opakowania wielomateriałowe (pojemnik żółty).

Osiedlowy PSZOK tworzą półpodziemne pojemniki lub kontenery na kółkach, mieszczące się w tzw. boksach śmietnikowych.

Osiedlowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Budownictwo jednorodzinne

Mieszkańcy tzw. domów jednorodzinnych (wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej)

Odpady zmieszane wyrzucają tak, jak dotychczas – do dużych pojemników stojących przy Ich domu.

Każdy przydomowy pojemnik na odpady zmieszane powinien być odpowiednio oznakowany, tj. opatrzony w adres nieruchomości, do której należy.

kubly_zmieszane
na_zmieszane

Odpady posegregowane natomiast należy zanosić do Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Stawki i opłaty

Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych ustala się od gospodarstwa domowego.

Jeżeli odpady te zbierane są w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty wynosi:

 • 17,50 zł – od gospodarstwa jednoosobowego
 • 35,00 zł – od gospodarstwa wieloosobowego.

UWAGA

Nowa wysokość opłaty, która będzie obowiązywać od 01.10.2019 r. :

 • 33,00 zł – od gospodarstwa jednoosobowego,
 • 66,00 zł – od gospodarstwa wieloosobowego.

Powyższa zmiana nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji. Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty zostaną dostarczone  do każdego, kto wcześniej złożył stosowną deklarację. 

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry i bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wpłaty dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy właściciela nieruchomości, który pozostaje bez zmian.

Pojemniki - informacje

Budownictwo jednorodzinne – domy wolnostojące, domy w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej.

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne spoczywa na właścicielu danej nieruchomości. 

Powinien to być minimum jeden pojemnik co najmniej 0,12 m3 na odpady zmieszane oraz 3 pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w kolorze niebieskim – na papier, żółtym – na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe i zielonym – na szkło) – o pojemności odpowiadającej ilości wytworzonych odpadów i częstotliwości ich odbioru.

Właściciele domów mogą kupić taki pojemnik we własnym zakresie lub wydzierżawić go od ZGZM. Koszt takiej usługi dodatkowej wynosi 1,50 zł miesięcznie – za poj. 120 l lub 3,00 zł – za poj. 240 l.

W pojemniki na odpady zmieszane budynki wielorodzinne zaopatrują właściciele lub zarządcy nieruchomości.

Opłata za dzierżawę miesięcznie wynosi: 10,00 zł – za poj. 1,1 m3 lub 99,00 zł. – za poj. 5 m3 (typu półpodziemny).

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST