Centralny PSZOK


Cennik usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów w Centralnym PSZOK w Polkowicach

Usługi odpłatne dotyczą nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych system gospodarowania odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz usług wykonanych ponad limit ustalony dla nieruchomości objętych systemem.

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Cena brutto za Mg Cena netto za Mg
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 01 11* 16 000,00 17 280,00
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 13 02 05* 8 500,00 9 180,00
Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 13 02 07* 8 500,00 9 180,00
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* 7 500,00 8 100,00
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 250,00 270,00
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 250,00 270,00
Opakowania z drewna 15 01 03 120,00 129,60
Opakowania z metali 15 01 04 40,00 43,20
Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 250,00 270,00
Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 800,00 864,00
Opakowania ze szkła 15 01 07 50,00 54,00
Opakowania z tekstyliów 15 01 09 1 000,00 1 080,00
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10* 15 000,00 16 200,00
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 15 01 11* 40 000,00 43 200,00
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 15 02 02* 15 000,00 16 200,00
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 400,00 432,00
Zużyte opony (małe samochody osobowe do 17 cali i ciężarowe do 1,2 m)* ** 16 01 03 800,00 864,00
Zużyte opony (ciężarowe powyżej 1,2 m)* ** 16 01 03 3 000,00 3 240,00
Zużyte opony (rolnicze powyżej 1,2 m)* ** 16 01 03 5 500,00 5 940,00
Filtry olejowe 16 01 07* 17 000,00 18 360,00
Elementy zawierające rtęć 16 01 08* 430 000,00 464 400,00
Płyny hamulcowe 16 01 13* 17 000,00 18 360,00
Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 16 01 14* 17 000,00 18 360,00
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 16 01 15 17 000,00 18 360,00
Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 16 02 11* 17 000,00 18 360,00
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 13* 14 000,00 15 120,00
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 8 000,00 8 640,00
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 16 02 15* 800,00 864,00
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16 5 000,00 5 400,00
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 16 05 06* 35 000,00 37 800,00
Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 16 05 07* 35 000,00 37 800,00
Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 16 05 08* 35 000,00 37 800,00
Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 14 000,00 15 120,00
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01 400,00 432,00
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ** 17 01 01 300,00 324,00
Gruz ceglany ** 17 01 02 300,00 324,00
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia ** 17 01 03 300,00 324,00
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 ** 17 01 07 300,00 324,00
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. ** 17 01 80 350,00 378,00
Odpady z remontów i przebudowy dróg ** 17 01 81 350,00 378,00
Drewno ** 17 02 01 350,00 378,00
Szkło ** 17 02 02 350,00 378,00
Tworzywa sztuczne ** 17 02 03 350,00 378,00
Odpadowa papa ** 17 03 80 350,00 378,00
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 ** 17 05 04 15,00 16,20
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 ** 17 06 04 300,00 324,00
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 ** 17 08 02 350,00 378,00
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 ** 17 09 04 350,00 378,00
Papier i tektura 20 01 01 250,00 270,00
L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Cena brutto za Mg Cena netto za Mg
Szkło 20 01 02 350,00 378,00
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 400,00 432,00
Odzież 20 01 10 1 200,00 1 296,00
Tekstylia z włókien naturalnych 20 01 11 1 200,00 1 296,00
Rozpuszczalniki 20 01 13* 17 000,00 18 360,00
Kwasy 20 01 14* 25 000,00 27 000,00
Alkalia 20 01 15* 25 000,00 27 000,00
Odczynniki fotograficzne 20 01 17* 25 000,00 27 000,00
Odczynniki fotograficzne 20 01 19* 3 500,00 3 780,00
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21* 26 000,00 28 080,00
Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 900,00 972,00
Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 25 3 500,00 3 780,00
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 26* 8 500,00 9 180,00
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 27* 25 000,00 27 000,00
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 20 01 28 25 000,00 27 000,00
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 29* 35 000,00 37 800,00
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 30 17 000,00 18 360,00
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 31* 26 000,00 28 080,00
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 15 000,00 16 200,00
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 33* 8 500,00 9 180,00
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 850,00 918,00
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 20 01 35* 1 700,00 1 836,00
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3 20 01 36 850,00 918,00
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38 250,00 270,00
Tworzywa sztuczne 20 01 39 350,00 378,00
Metale 20 01 40 40,00 43,20
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 80 8 500,00 9 180,00
Inne niewymienione odpady zebrane w sposób selektywny 20 01 99 500,00 540,00
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 350,00 378,00
Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 02 15,00 16,20
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 1 500,00 1 620,00
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 20 03 99 500,00 540,00

*Limit ilości przyjmowanych odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkanych objętych system:

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadu j.m. Limit
1. Zużyte opony 16 01 03 Mg 8 szt./rok