PROJEKTY W REALIZACJI

Tytuł projektu:

„Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice”

Nr projektu:

POIS.02.02.00-00-0008/16

Beneficjent:

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Program operacyjny:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Cele projektu:

Celem nadrzędnym jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów.

Cel ten realizowany będzie poprzez osiągnięcie następujących efektów ekologicznych:

 1. racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m. in. zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowywania odpadów;
 2. zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin należących do ZGZM poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i zapewnienie dostępu mieszkańcom do PSZOK-ów, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zapewniają przyjmowanie m.in. takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 3. zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 4. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania;
 5. wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych frakcji odpadów problemowych, powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, a także zużytych opon oraz odpadów opakowaniowych;
 6. przygotowanie odpadów do ponownego użycia oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie;
 7. zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych

Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów – wartość docelowa 1.001 Mg/rok – 2019 r.

Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów – wartość docelowa 31.690 osób – 2019 r.

Lokalizacja projektu:

Chocianów, Grębocice, Przemków, Rdwanice

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]:

4.727.414,20

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN]:

3.843.426,18

Stopa dofinansowania:

85%

Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]:

3.266.912,25

Zakres rzeczowy:

Zadanie 1 – Roboty budowlane

Zaprojektowanie i budowa czterech PSZOK-ów zlokalizowanych na obszarze gmin: Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice. PSZOKi służyć będą mieszkańcom gmin do zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z terenu ich nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Głównym elementem punktów będzie plac utwardzony z zadaszoną rampą rozładunkową. Plac stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych, miejsce wyładunku odpadów oraz powierzchnię magazynową dla pojemników i kontenerów na odpady. Punkty będą przyjmować 16 frakcji odpadów komunalnych takich, jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Termin realizacji: do 30.09.2018 r.

Zadanie 2 – Urządzenia techniczne i maszyny lub sprzęt

Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do projektowanych PSZOK.

Termin realizacji: do 31.11.2018 r.

Zadanie 3 – Informacja i promocja

Działania informacyjne:

 • 4 tablice informacyjne,
 • 4 tablice pamiątkowe,
 • oznaczenie wyposażenia projektu – tabliczki,
 • oznaczenie dokumentacji projektu;

Działania promocyjno-informacyjne z zakresu edukacji ekologicznej:

 • cykl zajęć/spotkań edukacyjnych z mieszkańcami gminy/uczniami szkół dotyczących działań z zakresu edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami. Planowane jest 6 spotkań/rok w każdym z 4 PSZOKów – łącznie 24 spotkania,
 • ulotki, plakaty i gadżety ekologiczne powstałe z surowca otrzymanego w wyniku recyklingu – łącznie 4000 szt.
 • kampania elektroniczna, w tym strona internetowa, emisja spotów radiowych.

Termin realizacji: do 31.12.2018 r.

Zadanie 4 – Nadzór budowlany

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

Termin realizacji: do 30.09.2018 r.

Standardy uczciwości i etycznego postępowania:

Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu. Dlatego też upublicznia informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez:

 1. specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST