HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

Nieruchomości zamieszkane

Odbiór i wywóz odpadów z nieruchomości wielorodzinnych odbywa się nie rzadziej niż raz na tydzień, zaś z nieruchomości jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – z podziałem na parzyste i nieparzyste tygodnie 2018 r. 

Nieruchomości niezamieszkane

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, podanym zainteresowanym do wiadomości.

Gratowóz

To rodzaj mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, do którego mieszkańcy mogą przynieść i oddać bezpłatnie odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST